Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đăng ngày: 12/10/2018
  ​    Ngày 04/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  
 

​​    Theo đó, thực hiện thí điểm sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, TP.HCM và Tiền Giang. Đồng thời, khuyến khích các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chủ động thực hiện thí điểm theo quy định của Nghị quyết. 

​    Thời gian thực hiện thí điểm từ 01/01/2019 đến 31/12/2019. Sau khi hết thời gian thực hiện thí điểm, các địa phương tổng kết đánh giá việc thực hiện thí điểm hợp nhất để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trước ngày 01/01/2020. Trường hợp đến hết ngày 31/12/2019 mà các luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa có hiệu lực pháp luật  thì Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh ở những nơi thực hiện thí điểm tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 cho đến khi các luật sửa đổi, bổ sung các luật trên có hiệu lực thi hành.

​    Về vị trí, chức năng của văn phòng sau khi hợp nhất là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp Sở, thuộc UBND cấp tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh. Nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND là toàn bộ nhiệm vụ, quyền hạn của 3 văn phòng trước khi hợp nhất theo quy định của pháp luật.

​    Văn phòng sau khi hợp nhất có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng và các đơn vị trực thuộc. Số lượng Phó Chánh Văn phòng không vượt quá số lượng cấp phó hiện có của 03 Văn phòng trước khi hợp nhất. Các địa phương xây dựng lộ trình để đến năm 2020 có số lượng Phó Chánh Văn phòng theo quy định chung. 

​    Bên cạnh đó, Văn phòng mới không có quá 11 đơn vị, bao gồm: Phòng Công tác ĐBQH, Phòng Công tác HĐND, Phòng Kinh tế - Tài chính, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Nội chính - Pháp chế, Phòng Thư ký - Tổng hợp, Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị - Tài vụ, Ban Tiếp công dân và các đơn vị khác do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập theo yêu cầu của địa phương. Biên chế của Văn phòng nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và không vượt quá tổng số biên chế của 03 Văn phòng trước khi hợp nhất.    

​    Văn phòng sau khi hợp nhất làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo lĩnh vực được phân công./.

​    Tuấn Anh