Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Thí điểm tự chủ 04 bệnh viện lớn thuộc Bộ Y tế

Đăng ngày: 29/07/2019
  Theo Nghị quyết Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ​về Thí điểm tự chủ của 04 bệnh viện thuộc Bộ Y tế, các Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Việt Đức và Bệnh viện K sẽ thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm toàn diện  ​
 
 Về nội dung cơ cản của cơ chế tự chủ, Bệnh viện được quyết định quy mô bệnh viện, chỉ tiêu và kế hoạch hoạt động của bệnh viện; khi bắt đầu thực hiện thí điểm, Btrưởng Bộ Y tế chỉ định thành lập Hội đồng quản lý và cử Giám đốc đương nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc/Giám đốc bệnh viện theo Đề án của mỗi bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với thời gian tối đa là 02 năm. Trong thời gian này, Hội đồng quản lý có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trình Bộ trưởng Bộ Y tế; phương án kiện toàn Hội đồng quản lý khi kết thúc giai đoạn thí điểm.

Đối với bệnh viện có thành lập chuỗi các bệnh viện thành viên thì căn cứ theo quy mô của bệnh viện thành viên, Hội đồng quản lý ban hành quy chế tổ chức hoạt động theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế.

benhvien1.jpg
 

 
 ​Bệnh viện Bạch Mai sẽ thực hiện thí điểm tòan diện

Về tiền lương, giá dịch vụ y tế, đơn vị được xác định quỹ tiền lương theo doanh thu hoặc quỹ lương khoán trong chi phí hợp lệ để tính thuế thu nhập và được quyền quyết định chi trả tiền lương, thu nhập tăng thêm theo kết quả hoạt động. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành; đối với giá dịch vụ y tế theo yêu cầu, Bệnh viện được quyết định giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế ban hành và thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành; thời gian thực hiện thí điểm là 02 năm kể từ khi Đề án của bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau 02 năm các bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số theo quy định của Chính phủ.

 Đức Thể