Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô và 03 nhiệm vụ đột phá

Đăng ngày: 04/12/2017
Tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. ​

    Thực hiện tốt các chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Triển khai có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về điều hành tín dụng; tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi; huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.
   
Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế gẳn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, lĩnh vực, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn.
   
Tiếp tục thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài theo hướng có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Tập trung đẩy nhanh công tác rà soát tình hình thực; hiện các quy hoạch sử đụng đất, quy hoạch ngành lĩnh vực; xem xét cập nhật điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với xu hướng, tình hình thực tế của tỉnh khai thác các lợi thế, tiềm năng để thúc đẩy phát triển kinh tế lồng ghép với các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú trọng công tác quản lý đất đai, nhất là quản lý đất công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất công, tránh thất thoát, lãng phí. 
   
 Đối với 03 nhiệm vụ đột phá trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Đẩy nhanh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa, đảm bảo triển khai đầu tư đúng tiến độ. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện nhanh và hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
   
Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư, các công trình cấp nước sạch phục vụ dân sinh và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Tập trung ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, trong đó chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, đáp ứng tốt yêu cầu phát triên toàn dỉện, bền vững của tỉnh.
     Nguyễn Thị Oanh