Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Thường trực HĐND sẽ không thực hiện thay những nhiệm vụ của HĐND giữa hai kỳ họp

Đăng ngày: 03/04/2019
Đây là tinh thần của hướng dẫn một số nội dung hướng dẫn về việc tổ chức các kỳ họp HĐND ​

    Kỳ họp HĐND tổ chức để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, bao gồm kỳ họp thường lệ và kỳ họp bất thường. Theo Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14, HĐND quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trong kế hoạch cần nêu rõ số lượng các kỳ họp thường lệ, dự kiến thời gian tổ chức, nội dung của từng kỳ họp và các vấn đề khác có liên quan (nếu có), số lượng các kỳ họp thường lệ của HĐND ít nhất là 02 kỳ họp hoặc nhiều hơn căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của địa phương.


   IMG_0107.JPG
Một phiên họp của Thường trực HĐND cho ý kiến giữa hai kỳ họp


  
Trong quá trình thực hiện, theo kiến nghị của ủy ban nhân dân cùng cấp, cơ quan, tổ chức hữu quan, Thường trực HĐND có thể đề nghị HĐND quyết định điều chỉnh kế hoạch để bổ sung các kỳ họp thường lệ trong năm.
    
Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân thì Thường trực HĐND tự mình hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dấn quyết định triệu tập kỳ họp bất thường. Tại kỳ họp bất thường, HĐND có thể xem xét, quyết định 01 hoặc nhiều nội dung theo thẩm quyền. Việc xem xét, quyết định các vấn đề tại kỳ họp bất thường được thực hiện theo trình tự, thủ tục như tại kỳ họp thường lệ.
    
Trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ, khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND yêu cầu thì Thường trực HĐND triệu tập kỳ họp HĐND bất thường.
   
Văn bản yêu cầu phải nêu lý do, có chữ ký, họ tên, địa chỉ của đại biểu HĐND.
   
Quyết định triệu tập kỳ họp bất thường phải được gửi đến các đại biểu HĐND chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Dự kiến chương trình kỳ họp bất thường của HĐND phải được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.
   
Như vậy, kỳ họp thường lệ là những kỳ họp được xác định trong kế hoạch và thông qua tại kỳ họp cuối năm trước, làm cơ sở cho triển khai thực hiện trong năm sau; kỳ họp bất thường phát sinh tùy tình hình thực tế và không hạn chế về số lượng. Với quy định trên cũng được hiểu: Thường trực HĐND sẽ không thực hiện thay những nhiệm vụ của HĐND giữa hai kỳ họp mà chỉ thực hiện những nhiệm vụ được quy định cho chính mình.

     Nguyễn Thị Oanh