Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ

Đăng ngày: 18/07/2019
​Ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện Cẩm Mỹ tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đến nay đạt một số chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019 trên từng lĩnh vực, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) thực hiện ước đạt 7.878 tỷ 990 triệu đồng, tăng 13,98% so với cùng kỳ 2018, đạt 47,74% kế hoạch 2019. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 564 tỷ 520 triệu đồng, đạt 100,59% so với cùng kỳ 2018, đạt 35% kế hoạch 2019. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước: 85 tỷ 500 triệu đồng, tăng 25,56% so với cùng kỳ 2018, đạt 65,26% kế hoạch 2019. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 384 tỷ 038 triệu đồng, giảm 16,41% so với cùng kỳ 2018, đạt 52,52% kế hoạch 2019.

- Duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, THCS.

- Duy trì 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Duy trì 100% trạm y tế có bác sỹ phục vụ ổn định.

- Trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi (từ 1-5 tuổi), đạt 6,87%.

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt trên 75,8%.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải y tế duy trì, đạt 100%.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại, đạt 99%.

Đạt 100% chỉ tiêu giao quân cả hai cấp, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh; ổn định tình hình an toàn xã hội.

- Tổng đàn heo trong 6 tháng đầu năm 2019 là 266.820 con, giảm 1,37 % so với cùng kỳ, đạt 45,42% KH; dê: 34.405 con, tăng 5,94% so với cùng kỳ, đạt 97,74% KH; trâu, bò: 19.781 con, tăng 4,41% so với cùng kỳ, đạt 99,65% KH; gia cầm: 2.240.000 con, tăng 1,24% so với cùng kỳ, đạt 47,81% KH. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh đã xảy ra tại 66 hộ, tiêu hủy 1.834 con chủ yếu do mắc bệnh LMLM ghép với bệnh tai xanh chủng Bắc Mỹ, bệnh dịch tả cổ điển ghép với bệnh PRRS. Đến nay, dịch bệnh tại các cơ sở, hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện đã được kiểm soát chặt chẽ, không để dịch lây lan.

- Ban hành một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019. Chỉ đạo thu ngân sách, quản lý chi thường xuyên, quản lý chi đầu tư xây dựng. Đồng thời chỉ đạo các ngành, UBND các xã chủ động xây dựng chương trình hành động, phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, hạ tầng thiết yếu.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, chương trình rà soát hồ sơ thủ tục, tiến độ triển khai các dự án đã có trong danh mục đầu tư.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giám sát đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, 19/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực.

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác quản lý đầu tư, quản lý hiện trạng, quản lý theo quy hoạch; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng trong khu vực quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ tự ý, chuyển mục đích sử dụng đất, chia tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định…

- Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, người nghèo, khó khăn; công tác giáo dục, văn hóa, y tế… được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

- Tình hình Tôn giáo - Dân tộc được duy trì ổn định; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tổ chức thực hiện đúng trình tự Luật định; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019 ở 2 cấp.

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, triển khai thực hiện các chuỗi, mô hình sản xuất điểm còn hạn chế.

- Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn gặp khó khăn, vướng mắc do người dân khiếu nại, ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để.

- Việc khắc phục, sửa chữa cũng như đầu tư mới các công trình thủy lợi để phục vụ nhu cầu tưới tiêu của nhân dân còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất của nhân dân.

- Công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy CN QSDĐ còn chậm, tỷ lệ cấp giấy CNQSDĐ còn thấp so với Kế hoạch (đạt 25,67% về số thửa và 29,04% về diện tích). Giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai vẫn còn trễ hạn; phương án sử dụng đất 02 khu đất nhận bàn giao tại xã Sông Ray, Nhân Nghĩa chưa được phê duyệt dẫn đến ký cấp giấy chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Công tác quy hoạch đất đai, quy hoạch ngành, quy hoạch nông thôn mới có nhiều bất cập, chồng chéo, thủ tục, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch kéo dài, làm ảnh hưởng đến công tác triển khai các dự án trên địa bàn huyện; giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt thấp.

 Nguyễn Bình