Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Tin nổi bật


​Đồng Nai phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng trong giai đoạn 2021-2025
 
​Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa, thể thao ​, du lịch trong giai đoạn 2021-2025
 
​Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 trên lĩnh vực văn hóa - xã hội
 
​Thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Đề án sữa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020
 
​Thông qua Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao​
 
​Thông qua Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các giải thể thao
 
​Thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 
​Kết quả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 18 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất
 
​Thống nhất kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND  ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh về Đề án sữa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020
 
​Thông qua báo cáo thẩm tra quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: