Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Định Quán khóa IX

Đăng ngày: 21/12/2018
  ​Trong hai ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2018, HĐND huyện Định Quán đã tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Định Quán khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
 

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Định Quán là kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 theo Luật định. Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, quyết định nhiệm vụ năm 2019; xem xét đánh giá kết quả thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018, quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019; xem xét việc quản lý điều hành của UBND huyện năm 2018; đánh giá kết quả đầu tư công năm 2018 và phương hướng năm 2019; đánh gia tình hình thực thi pháp luật năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

IMG_2292.JPG

Chủ tòa điều hành kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Định Quán

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện trong năm 2018; nghe UBMTTQ Việt Nam huyện thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và giám sát hoạt động của đại biểu HĐND huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo về hoạt động công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện năm 2018, phương hướng năm 2019; nghe báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về hoạt động xét xử, ra quyết định thi hành án năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu.

IMG_2285.JPG
Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Định Quán Đào Văn Phước
thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Kết quả kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua 10 nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018; nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; nghị quyết về nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019; nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019; nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND huyện; nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch vùng huyện Định Quán giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nghị quyết về chương trình hoạt động và chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện.

Đức Thể