Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng ngày: 27/03/2019
  ​   Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành thu thập thông tin vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019.  

    Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thỗ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ giám sát thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính Phủ việt Nam đã cam kết thực hiện; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.
   Để thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi tỉnh Đồng Nai, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn tỉnh đang tập trung, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác chuẩn bị tạo điều kiện cho việc điều tra tiến hành thuận lợi, chính xác./.

 

  Ngọc Diệp