Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CỬ TRI

Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Ý kiến chung của cử tri trên địa bàn tỉnh phản ánh: Đồng Nai là tỉnh có nhiều Quốc lộ đi ngang qua, nhiều khu công nghiệp có vị trí chạy đọc Quốc lộ và số lượng dân số trên 3 triệu người, đồng thời, số lượng người nhập cư từ các địa phương đến cũng trên 700.000 người, vì vậy lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Để tạo điều kiện cho tỉnh Đồng Nai, đề nghị Bộ Tài chính xem xét chấp thuận cho ngân sách địa phương được hưởng tỷ lệ 100% nguồn kinh phí xử phạt an toàn giao thông của các lực lượng xử phạt thuộc trung ương.Gửi lúc: 8/31/2017 11:01:19 AM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời

  Ý kiến của cử tri đã được Bộ tài chính trả lời tại văn bản số 9975/BTC-NSNN ngày 27/7/2017, như sau:
 
   Theo quy định tại Điều 35, Điều 37 của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm cả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường st và đường thủy nội địa) do cơ quan, đơn vị thuộc cp nào xử phạt sẽ phân câp cho ngân sách cp đó hưởng 100%.
   Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước cũng quy định: Tin thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước trung ương quyết định thực hiện xử phạt, tch thu là khoản thu ngân sách trung ương được hưởng 100% (điểm i khoản 1 Điều 13). Tỉền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật đo các cơ quan nhà nước địa phương quyết định thực hiện xử phạt, tịch thu là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% (điểm p khoản 1 Điều 15). Mặt khác, theo quy định tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định v quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đi với một s hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì hằng năm Bộ Công an có trách nhiệm lập dự toán chi đảm bảo thực hiện chính sách, chế độ, hoạt động của toàn bộ lực lương công an nhân dân (trừ các nội dung thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP của Chính phủ), trong đó tại điểm g khoản l.2 Điều 8 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi hoạt động nghiệp vụ bao gồm chi bảo đảm công tác thu phí, lệ phí, xử phạt vi phạm hành chính thuộc nhiệm vụ của Bộ Công an.
   Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020) đã được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ giao, đã được xác định theo đúng nguyên tắc quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại các văn bản pháp luật liên quan, theo đó phạm vi thu ngân sách nhà nước năm 2017 để tính phân cấp thu ngân sách địa phương được hưởng, làm cơ sở để xác định tỷ lệ điều tiết, số b sung cân đối ngân sách trung ương cho các địa phương và dự toán chi ngân sách địa phương đã được tính theo nguyên tc này.
Căn cứ quy định pháp luật hiện hành thì các khoản thu xử phạt vi phạm hành chính do lực lượng Công an xử phạt (trừ Công an xã) là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%; khoản thu xử phạt do các lực lượng ở địa phương xử phạt (Công an xã, Thanh tra thuộc Sở Giao thông vận tải, Thanh tra thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan cảng vụ thuộc địa phương) là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%.
  Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có văn bản số 7764/BTC-NSNN ngày 12/6/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ vê tiên xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; vì vậy, trước mt đ nghị y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ động bố trí kinh phí cho các lực lượng đảm bảo an toàn giao thông của địa phương (Công an xã, Thanh tra thuộc Sở Giao thông vận tải, Thanh tra thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, quan cảng vụ thuộc địa phương) đ thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn chủ động sử dụng ngân sách đã được b trí từ ngun chi cân đi ngân sách địa phương, ngun Bộ Công an b sung cho Công an địa phương (tin và hiện vật, nếu có), đồng thời huy động nguồn lực của địa phương để thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn theo quy định. Sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 về vấn đề trên, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.
 
Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa phản ánh: Hiện nay, học sinh muốn vào học tại các trường nghề nhưng chất lượng giảng dạy tại các trường này chưa cao, đội ngũ giáo viên chưa tốt. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kiểm tra chất lượng đào tạo tại các trường nghề trên địa bàn tỉnh. Gửi lúc: 8/27/2017 3:53:05 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời

  

* Ý kiến của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 7907/BC-UBND ngày 11/8/2017, như sau:
  Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo trả lời, cụ thể như sau:
   Trong những năm gần đây, mặc dù cũng còn một số khó khăn nhất định trong vấn đề tuyển sinh nhưng nhìn chung công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn có những bước phát triển ổn định; chất lượng đào tạo nghề ngày càng nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, một số ngành nghề đòi hỏi kỹ năng tay nghề cao thì các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động. Trang thiết bị đào tạo nghề tuy được quan tâm đầu tư nhưng vẫn không theo kịp tốc độ phát triển kỹ thuật công nghệ mới của doanh nghiệp.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 64 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: 12 trường Cao đẳng, 12 trường trung cấp, 26 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 14 cơ sở khác và doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, có 09 trường đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt đào tạo nghề trọng điểm theo Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 06/6/2013.
   Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh tuyển mới đào tạo cho 101.807 người, gồm: Cao đẳng  là 3.845 người, Trung cấp là 7.904 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 90.058 người. Số học viên trung cấp nghề trở lên là 10.252 người, chiếm 15.13 % trên tổng số tuyển mới năm 2016. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm đạt 85%, một số nghề kỹ thuật chất lượng tay nghề cao như: Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Tự động hoá, Điện - Điện tử, học sinh sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt trên 95%.
   Công tác đào tạo nghề luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để phát triển; hàng năm, UBND tỉnh đều có kế hoạch đầu tư trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề (trong và ngoài nước) để nâng dần chất lượng giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động và theo xu thế hội nhập quốc tế.
  Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát về các hoạt động giáo dục nghề nghiệp thường xuyên thực hiện theo quy định; mỗi năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có 2 lần tiến hành kiểm tra công tác đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; ngoài ra, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cũng có các đợt kiểm tra để đánh giá thực trạng công tác giáo dục nghề nghiệp, việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến đối tượng học nghề, chế độ giáo viên trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, công tác giáo dục nghề nghiệp hiện nay đang dần ổn định, chất lượng ngày càng nâng cao, phần nào đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động.
 
Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri xã Giang Điền, huyện Trảng Bom phản ánh: Theo Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh, giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền tại xã Giang Điền đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm vị trí 3 là 78.000 đồng/m2, sau khi người dân có đơn kiến nghị, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 điều chỉnh lên mức 128.000 đồng/ m2. Tuy nhiên, cử tri vẫn cho rằng mức giá trên còn thấp, chưa thỏa đáng và tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét để có phương án bồi thường phù hợp hơn. Gửi lúc: 8/27/2017 3:51:43 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời

 

* Ý kiến của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 7907/BC-UBND ngày 11/8/2017, như sau:
   Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời, cụ thể như sau:
   Nội dung cử tri phản ánh về giá bồi thường của dự án Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thuê tư vấn khảo sát giá thị trường tại khu vực và xây dựng phương án bồi thường trình Hội đồng thẩm định giá đất để phê duyệt giá đất bồi thường, trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 về giá đất bồi thường đất Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền. Việc xác định giá đất bồi thường được thực hiện theo đúng quy định, đến nay, UBND huyện Trảng Bom đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng các hộ dân chưa nhận bồi thường do giá đất tại khu vực có nhiều biến động.
Qua phản ánh của cử tri, Sở Tài chính đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Trảng Bom rà soát giá đất tại khu vực để có biện pháp xử lý cho phù hợp.
Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri Phường Tân phong, thành phố Biên Hòa phản ánh: Việc thực hiện dự án đầu tư nước sạch theo Quyết định số Theo Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện dự án đầu tư nước sạch tại phường Tân Phong với tổng nguồn vốn là 63 tỷ đồng, đến tháng 11/2015 Công ty Cổ phần cấp nước mới thực hiện được 26 tỷ đồng. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết số tiền còn lại của dự án sử dụng như thế nào, đã cấp cho Công ty Cổ phần Cấp nước chưa? hiện nay còn 200 hộ dân chưa có nước sạch. Gửi lúc: 8/27/2017 3:50:19 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
  
* Ý kiến của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 7907/BC-UBND ngày 11/8/2017, như sau:
 
   Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV XD Cấp nước Đồng Nai báo cáo trả lời, cụ thể như sau:
   Trước đây, dự án Hệ thống cấp nước phường Tân Phong - thành phố Biên Hòa, công suất 7.000m3/ngày được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 với tổng mức đầu tư 63,324 tỷ đồng bằng nguồn vốn Ngân sách của tỉnh, trong đó:
    - Chi phí xây lắp:                                   50.714.000.000 đồng.
    - Chi phí QLDA, TVĐT và chi phí khác :          4.349.000.000 đồng.
    - Dự phòng phí :                     8.260.000.000 đồng.
    Công ty đã thực hiện các bước để triển khai dự án đúng theo quy định và đã phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 477/QĐ-CN ngày 24/10/2013. Trong năm 2013, 2014 Ngân sách tỉnh chỉ bố trí 825 triệu đồng để thanh toán cho các chi phí tư vấn: lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình; Chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình; Chi phí thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Riêng nguồn vốn xây lắp chưa được UBND tỉnh Đồng Nai ghi kế hoạch vốn để tổ chức triển khai (thực hiện theo chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 7713/UBND-CNN ngày 07/11/2011 và văn bản số 8301/UBND-CNN ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai).
   Năm 2015, sau khi cổ phần hóa và được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 873/UBND-ĐT ngày 02/02/2015 “từ năm 2015 trở đi (sau khi đã cổ phần hóa) Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Đồng Nai thực hiện đầu tư các dự án từ nguồn vốn hợp pháp của đơn vị hoặc nguồn vốn vay của các tổ chức thương mại”. Công ty đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, các Sở ban ngành chuyển cho Chính quyền các địa phương (Biên Hòa, Xuân Lộc, Thống Nhất, Vĩnh An,...) làm chủ đầu tư các dự án cấp nước. Tuy nhiên qua các cuộc họp, UBND tỉnh, các Sở ngành, UBND thành phố Biên Hòa và các huyện vẫn đề nghị Công ty tiếp tục làm chủ đầu tư nhưng nguồn vốn để đầu tư các dự án cấp nước này là do Công ty vay các Ngân hàng thương mại. Để được Ngân hàng cho vay thì Công ty phải chứng minh và giải trình cụ thể về hiệu quả đầu tư của dự án (tiến độ thực hiện, tổng số tiền vay, khả năng trả nợ gốc vốn vay và lãi vay, tài sản thế chấp...). Trong khi đó, nếu đầu tư dự án mà chỉ cấp nước sinh hoạt cho dân với giá nước 5.800đ/m3 của 10m3 nước đầu và 8.500đ/m3 của 10m3 nước tiếp theo thì doanh thu của 20m3 nước này: 58.000 đồng + 85.000 đồng = 143.000 đồng, đơn giá nước bình quân: 143.000 đồng/20m3 = 7.150 đồng/m3 (thấp hơn giá thành: 8.500đ/m3). Thế nhưng để phục vụ dân sinh, lãnh đạo Công ty đã thuyết phục Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Ngân hàng chấp thuận chủ trương đầu tư các khu vực còn lại chưa có nước tại phường Tân Phong trong dự án này.
   Công ty đã tiến hành khảo sát thực địa toàn bộ các tuyến ống thuộc dự án và xác định một số tuyến ống đã được đầu tư từ nguồn xã hội hóa với chiều dài 14.760m. Khối lượng tuyến ống còn lại, Công ty đã dùng nguồn vốn hợp pháp của Công ty, vốn vay thương mại để thực hiện các công tác đấu thầu và tổ chức thi công. Dự án hoàn thành & nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ngày 26/02/2016 với tổng chiều dài là 17.538m, trong đó 1.667m ống gang D300, 3.822m ống gang D200, 931m ống gang D150 và 11.117m ống HDPE D110 (trong cả năm 2015 trên toàn địa bàn 32 phường, xã của thành phố Biên Hòa chỉ triển khai lắp đặt tuyến ống tại phường Tân Phong).
   Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 8396/UBND-ĐT ngày 07/10/2016 chấp thuận ủy quyền cho Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai quyết toán vốn dự án hoàn thành có tỷ lệ và giá trị vốn ngân sách thấp, Công ty đã thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án tại Quyết định số 844/QĐ-CN ngày 19/12/2016 với giá trị quyết toán 28,190 tỷ đồng, bao gồm:
       - Chi phí xây lắp:                               26.067.253.246 đồng.
       - Chi phí QLDA, TVĐT và chi phí khác :     1.807.215.027 đồng.
       - Dự phòng phí :                                                315.637.874 đồng.
   Trong đó:
  * Vốn Ngân sách là 1,303 tỷ đồng.                
  * Vốn hợp pháp của Công ty và vốn vay thương mại là 26,887 tỷ đồng.
-  Riêng một số các hẻm nhỏ hiện nay chưa có tuyến ống phân phối nước, trong khi Công ty chưa có nguồn vốn để thực hiện đầu tư thì dân tự đóng góp chi phí lắp đặt đường ống phân phối vào các hẻm (Công ty cân đối hỗ trợ chi phí 20%), Công ty lắp đặt miễn phí đồng hồ, 4 mét ống và các phụ tùng kèm theo. Công ty đề nghị UBND Tân Phong cử người đại diện các tổ, hẻm liên hệ trực tiếp Công ty theo địa chỉ: Số 48, Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Điện thoại 02513.840388) để được hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện nhằm sớm có nguồn nước máy phục vụ cho nhân dân khu vực.
Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Dự án thoát nước dãy cây xanh cách ly KCN qua địa bàn ấp Vũng Gấm, Phước An, công trình được thi công là dạng bờ kè mương, không có nắp đậy gây mùi hôi và tiềm ẩn gây tai nạn cho các em học sinh khi đi ngang qua. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng có kế hoạch lắp đặt các nắp đậy đối với hệ thống cống thoát nước đoạn đi qua địa bàn xã Gửi lúc: 8/27/2017 3:45:14 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời

  

* Ý kiến của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 7907/BC-UBND ngày 11/8/2017, như sau:
- Dự án Tuyến thoát nước dãy cây xanh cách ly KCN Nhơn Trạch đoạn  qua ấp Vũng Gấm khoảng 3km được thiết kế là mương hở BTCT với bề rộng mặt mương tương đối lớn khoảng 11-18m không bố trí nắp đậy hai bên mương có bố trí đường kỹ thuật khoảng 3 mét và dãy cây xanh cách ly, đồng thời để đảm bảo an toàn có bố trí rào chắn bằng trụ BTCT gắn lan can, dự án đượcghi vốn triển khai thực hiện năm 2019. Qua phản ảnh của cử tri, Chủ đầu tư (Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh) đang rà soát thực hiện việc lắp đặt các biển báo, cảnh báo an toàn tại khu vực kết hợp các giải pháp rào chắn tạm và ưu tiên thi công sớm nhất có thể đối với hệ thống lan can bảo vệ cho khu vực.  
- Đối với việc đảm bảo môi trường về mùi hôi: dự án trên có mục tiêu tiếp nhận và tiêu thoát nước mưa, nước thải sau xử lý đạt chuẩn môi trường theo quy định cho KCN Nhơn Trạch 5, KCN Nhơn Trạch 2-Nhơn Phú và một phần hạ lưu rạch Vũng Gấm, sau đó thoát ra nguồn tiếp nhận là suối Bàu Bông; Đối với việc phát sinh các vấn đề về mùi hôi, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Nhơn Trạch khảo sát, xác định nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý.

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Câu hỏi

Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ Email (*)
Tiêu đề câu hỏi (*)
Chủ đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi (*)
Tệp đính kèm
Mã xác nhận   Đổi hình