Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãnh phí 06 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 19/06/2017
​Theo báo cáo số 5504/BC-UBNC của UBND tỉnh ngày 09 tháng 6 năm 2017, trong 6 tháng đầu năm 2017, các sở, ban ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa đã chủ động lập chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của đơn vị mình, bằng cách cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình, xác định rõ trọng tâm cũng như các giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức và hành động trong công tác thực hành tiết kiệm,chống lãng phí hàng năm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và của công dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

19274954_1911926689064456_4634080079836652235_n.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tại một cuộc họp để thống nhất ý kiến xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước để điều hành kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017

Kết quả về chi thường xuyên, đầu năm 2017 Sở Tài chính đã quản lý thực hiện tiết kiệm chi 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương), ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố trí thực hiện cải cách tiền lương. Theo báo cáo của Sở Tài chính, dự toán tiết kiệm 10% số chi thường xuyên của toàn tỉnh được giữ lại cho ngân sách là 357.808.000.000 đồng. Cụ thể 193.672.000.000 đồng đối với khối tỉnh và 164.136.000.000 đồng đối với khối huyện. Tính đến ngày 31/5/2017, ngoài số tiền tiết kiệm dự toán 10% chi thường xuyên, các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước đã thực hiện tiết kiệm số tiền 8.430.000.000 đồng, trong đó tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức với số tiền tiết kiệm được là 4.174.000.000 đồng; thực hiện tiết kiệm trong quản lý hành chính (tiết kiệm điện, nước, tiếp khách…) với số tiền 4.229.730.000 đồng; thực hiện tiết kiệm trong mua sắm phương tiện đi lại với số tiền tiết kiệm được là 28.310.000 đồng.

Số tiền tiết kiệm chi không thường xuyên cũng được 6.223.000.000 đồng từ 10% kinh phí sự nghiệp y tế; 65.000.000 đồng từ sự nghiệp giao thông; 9.961.000.000 đồng tự sự nghiệp khoa học và công nghệ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống thông tin quản lý ngân sash và kho bạc (hệ thống TABMIS) để tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài chính ngân sách công khai minh bạch.

Nhìn chung, qua triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhận thấy các sở, ngành, đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh về ban hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn liên quan đến tài chính. Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra tài chính giúp xử lý và ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Kim Chung