Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định mới về việc tách thửa

Đăng ngày: 08/02/2018
​Ngày 30 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh.

Theo đó, khi tách thửa đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận có mục đích sử dụng là đất ở thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa tại các phường và các xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh có diện tích tối thiểu là 60m2; các xã An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa và các thị trấn thuộc các huyện diện tích tối thiểu là 80m2; các xã còn lại thuộc thị xã Long Khánh và các huyện diện tích tối thiểu tách thửa là 100m2. Diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa nêu trên không tính diện tích bảo vệ hành lang các công trình công cộng.

Khi tách thửa đối với thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu hình thành sau khi tách thửa tại các phường và các xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa, các phường thuộc thị xã Long Khánh và các thị trấn thuộc các huyện diện tích tối thiểu thửa đất là 500m2; đối với các xã còn lại diện tích được phép tách thửa là 1000m2.

Đối với loại đất phi nông nghiệp không phải đất ở thì UBND cấp huyện căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng chung, quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn để xem xét, giải quyết tách thửa đất theo quy định của pháp luật.

Quyết định mới này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2018. Đối với các trường hợp đã thực hiện tách thửa theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh mà thửa đất hình thành sau khi tách thửa có diện tích, kích thước tối thiểu nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại quyết định mới này mà người sử dụng đất đã lập hợp đồng chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế đã được công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và đã nộp hồ sơ đăng ký biến động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhưng đến thời điểm Quyết định mới này có hiệu lực thi hành chưa được ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh tại các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tiếp tục xử lý cấp giấy, chỉnh lý biến động theo quy định.

Tuyết Anh