Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

UBND tỉnh hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng tại Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND

Đăng ngày: 27/12/2018
​Các đối tượng áp dụng phải công tác tại cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. Đồng thời, phải tự nguyện xin thôi việc và được cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét thống nhất trên tinh thần khách quan, công khai, minh bạch.
 

​     Căn cứ trên Kế hoạch, Đề án, phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy, phương án sắp xếp, bố trí nhân sự của cơ quan, đơn vị, Đề án vị trí việc làm đã xây dựng, sau khi xác định số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nguyện vọng xin thôi việc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện quy trình như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nguyện vọng xin thôi việc gửi Đơn thôi việc theo nguyện vọng đến Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc họp thống nhất để xem xét, quyết định. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận Đơn thôi việc theo nguyện vọng, cơ quan, đơn vị phải sắp xếp thời gian tổ chức cuộc họp để thống nhất hoặc không thống nhất giải quyết thôi việc theo nguyện vọng.

Căn cứ ý kiến thống nhất của cuộc họp và ý kiến chấp thuận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền (nêu có), các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, lập danh sách và dự trù kinh phí hỗ trợ thôi việc cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động gửi cơ quan chủ quản tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ Đảng ở cấp tỉnh thì gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định; ở cấp huyện, xã gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy thẩm định. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ Nhà nước ở cấp tỉnh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện gửi về Sở Nội vụ để thẩm định; ở cấp huyện, xã và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã gửi về Phòng Nội vụ cấp huyện thẩm định. Các trường hợp đề nghị thôi việc theo nguyện vọng phải còn thời gian đến thời điểm giải quyết tối thiểu 20 ngày làm việc trước ngày đề nghị giải quyết thôi việc theo nguyện vọng.

Căn cứ Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ban hành Quyết định thôi việc đối với từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

    Trường hợp các cơ quan, đơn vị không xây dựng Kế hoạch, Đề án phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy, phương án sắp xếp, bố trí nhân sự của cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, Đề án vị trí việc làm thì không xem xét, giải quyết thôi việc theo Nghị quyết.

      Kiếm Long