Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Ưu điểm và những hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Đăng ngày: 02/12/2017
Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư đã được thực hiện nghiêm túc, tạo thành cuộc vận động lớn và mang lại kết quả thiết thực. ​

    Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của đảng viên và cá nhân, các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về trật tự ATGT và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự ATGT được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm trật tự ATGT đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.
    Dau Giay.JPG
                   Hàng quán ven Quốc lộ I nay đã được dẹp bỏ


 
Công tác bảo đảm trật tự ATGT đã bám sát nội dung các chủ trương, giải pháp mà Chỉ thị đã đề ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; hạ tầng giao thông tiếp tục được phát triển; công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng được tăng cường; công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ, quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện được triển khai và có nhiều chuyển biến tiến bộ; hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT tiếp tục được đẩy mạnh; công tác quản lý về trật tự ATGT với nhiều giải pháp vừa cấp bách vừa cơ bản lâu dài đã được triển khai thực hiện; nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật giao thông, văn hóa giao thông của người tham gia giao thông và người thi hành công vụ được nâng lên góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí, ùn tắc giao thông được hạn chế thấp nhất.
   
Mặc dù Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 18-TT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông, tuy nhiến hoạt động mới chỉ tập trung chủ yếu ở các sở, ban, ngành là thành viên Ban an toàn giao thông, các ban, ngành còn lại chưa có sự quan tâm đúng mức. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chưa thực sự chặt chẽ, chủ yếu chỉ thực hiện theo chức trách được phân công.
    antoangiaothong.JPG
                          Lưu thông không an toàn

    Một số địa phương triển khai kế hoạch nhưng chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở cấp cơ sở. Trong tuyên truyền vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân về trật tự an toàn giao thông mới gắn vào các cuộc vận động của các ngành, các địa phương, các tổ chức, đoàn thể. Các cuộc vận động, mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông tuy có nhỉều sáng tạo về hình thức nhưng chưa thực sự trở thành phong trào chung của xã hội. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành ở địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền tại địa bàn khu dân cư; biện pháp giáo dục, tuyên truyền tại cộng đồng cơ sở, đặc biệt là đối với các đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến hiệu quả thực hiện các giải pháp thấp (còn 3/11 địa phương chưa giảm số người chết do tai nạn giao thông: Vĩnh Cửu, Biên Hòa và Tân Phú).
   
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông còn mỏng so với thực tế yêu cầu công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; mặt khác kinh phí thu từ xử phạt vi phạm ATGT từ năm 2014 của các tỉnh, thành phố được Bộ Tài chính điều tiết 70% về Bộ Công an, quy định này không giúp địa phương chủ động trong thu, chi ngân sách bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT, nhất là hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý “điểm đen” tai nạn giao thông.
   
Từ thực tế công tác báo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy kiến nghị với các ngành Trung ương trong việc đảm bảo hạ tầng hệ thống giao thông đi quan địa bàn tỉnh.

     Nguyễn Thị Oanh