Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Văn phòng HĐND tỉnh đăng ký thi đua năm 2018

Đăng ngày: 05/02/2018
​Thực hiện việc đăng ký thi đua hàng năm của Văn phòng và căn cứ theo kế hoạch kế hoạch của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh đã đăng ​ký thi đua năm 2018 với những nội dung chính sau:​
 

​Toàn thể CBCC, nhân viên Văn phòng phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức trách được giao, có tính sáng tạo và tinh thần hỗ trợ nhau trong công việc, có ý chí tự học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và trình độ chính trị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn với phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, nhân viên “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. 

 Dang ky thi đua 1.JPG
Lãnh đạo Ban KTNS, VHXH và Pháp chế HĐND tỉnh ký giao ước thi đua năm 2018

Nỗ lực phấn đấu 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, có tinh thần sáng tạo và hỗ trợ nhau trong công việc, có ý thức học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và trình độ chính trị đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn mới.

Lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước năm 2018.

Tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ động, tích cực phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực. 

Phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức cùng chung sức xây dựng và phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. 

Dang ky thi đua 2.JPG 
 ​Trưởng 2 phòng chuyên môn của Văn phòng ký giao ước thi đua năm 2018

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ quan vững mạnh. 100% cán bộ, công chức, nhân viên tham gia đầy đủ các công tác xã hội từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa và các phong trào khác. 

Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng trong điều kiện cho phép tạo động lực cho cán bộ, công chức, nhân viên an tâm công tác, học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiếm Long