Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Văn phòng HĐND tỉnh đăng ký thi đua năm 2019

Đăng ngày: 05/03/2019
Thực hiện việc đăng ký thi đua hàng năm của Văn phòng và căn cứ theo kế hoạch kế hoạch của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh đã đăng ký thi đua năm 2019 với những nội dung chính sau:

Toàn thể CBCC, nhân viên Văn phòng phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức trách được giao, có tính sáng tạo và tinh thần hỗ trợ nhau trong công việc, có ý chí tự học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và trình độ chính trị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề: "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

Đăng ký thi đua của VP  2019 -1.JPG
Lãnh đạo Ban KTNS, VHXH và Pháp chế HĐND tỉnh ký giao ước thi đua năm 2019

Nỗ lực phấn đấu 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, có tinh thần sáng tạo và hỗ trợ nhau trong công việc, có ý thức học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và trình độ chính trị đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn mới.

Lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước năm 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh ĐồngNai về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X.

Thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. 

Đăng ký thi đua của VP  2019 -2.JPG
Trưởng 2 phòng chuyên môn của Văn phòng ký giao ước thi đua năm 2019

Phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức cùng chung sức xây dựng và phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. 

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ quan vững mạnh. 100% cán bộ, công chức, nhân viên tham gia đầy đủ các công tác xã hội từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa và các phong trào khác. 

Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng trong điều kiện cho phép tạo động lực cho cán bộ, công chức, nhân viên an tâm công tác, học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiếm Long