Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức phát động thi đua năm 2018

Đăng ngày: 05/02/2018
​Trên tinh thần của  chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 16/01/2018 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức phát động thi đua năm 2018 với các nội dung chính sau:
 

​Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Thông tri số 28-TT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 24/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Phat dong 1.JPG
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị CBCC và tổng kết Văn phòng năm 2017

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua trong cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" với mục tiêu, nội dung, tiêu chí cụ thể nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong năm 2018 tỉnh Đồng Nai phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai hình thành và phát triển, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Tích cực học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước; tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng; có lập trường tư tưởng vững vàng; Chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại nơi làm việc và nơi cư trú. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn về thi đua, khen thưởng và cơ quan truyền thông; thường xuyên tổng kết, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay.

Lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử và sự kiện trọng đại của đất nước năm 2018.

Phat dong 2.JPG
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
tại Hội nghị CBCC Văn phòng

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ quan vững mạnh. 100% CBCC và nhân viên tham gia đầy đủ các công tác xã hội từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa và các phong trào khác. 

Xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh không có các biểu hiện tiêu cực. Quan tâm công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của CBCC, nhân viên cơ quan.

Phát động thi đua năm 2018 nhằm tập trung đẩy mạnh các biện pháp thực hiện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018.

Tổng kết hoạt động khối thi đua 3 năm 2017, tham gia bình xét khen thưởng các tập thể dẫn đầu Khối và thực hiện ký kết giao ước thi đua của các đơn vị trong Khối. 

​Kiếm Long