Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Về công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ

Đăng ngày: 11/07/2019
​Công tác đánh giá cán bộ từng bước đi vào nền nếp góp phần phục vụ tốt cho công tác bố trí, sử dụng cán bộ.

​    Quy chế đánh giá cán bộ của tỉnh được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện gắn với Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy trình đánh giá cán bộ được đổi mới, được cụ thể hóa thành các bước thực hiện công khai, mở rộng dân chủ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp uỷ trong đánh giá cán bộ, gắn với phân tích chất lượng đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), ý kiến kết luận nhận xét đối với cán bộ được thể hiện bằng văn bản và được gửi lấy ý kiến của cán bộ trước khi cấp có thẩm quyền ký ban hành.
     danh gia Cb dua tren nang luc.JPG
                Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ làm tiêu chí đánh giá


    Các tiêu chí đánh giá được xây dựng cụ thể, mang tính định lượng cao trong đó xác định tỷ lệ hoàn thành, khối lượng, tiến độ và hiệu quả công việc được giao và kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ làm thước đo chính để đánh giá cán bộ. Đối vói các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, việc phân loại còn gắn với đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ viên theo quy chế làm việc. Từ năm 2015, khi đánh giá cán bộ hàng năm, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực hiện việc tự chấm điểm theo bộ tiêu chí đánh giá đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Kết quả từ năm 2015-2017, như sau:

    Đối với cán bộ, công chức, viên chức: bình quân hàng năm tỷ lệ cán bộ công chức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 37,3%; hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 55,96%; hoàn thành nhiệm vụ chiếm 6,23% vả không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,42%.
    Việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ ở các đơn, địa phương được tiến hành chặt chẽ, đạt mục đích yêu cầu, kết quả tổng hợp bước đầu cho thấy hầu hết cán bộ lãnh đạo các cấp khi lấy phiếu tín nhiệm được tập thể tín nhiệm, tín nhiệm cao.
     Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trưng ương; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời mở rộng dân chủ trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, dự kiến danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch, từ quy trình lấy ý kiến hội nghị toàn thể cán bộ đảng viên giới thiệu cho đến khi quyết định quy hoạch và trình cấp ủy cấp trên phê duyệt quy hoạch theo phân cấp quản lý cán bộ. Tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch được công khai trong toàn thế cán bộ, đảng viên; kết luận đánh giả cán bộ đưa vào quy hoạch được công khai đến cấp uỷ, chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và được thông báo đến từng cán bộ được đánh giá.
     Quy trình tiến hành quy hoạch được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Trưng ương; các ý kiến tham gia về quy hoạch được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đối tượng đưa vào quy hoạch là những cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất, triển vọng phát triển, đáp ứng được tiêu chuẩn các chức danh; số lượng đưa vào quy hoạch đảm bảo theo quy định, cơ cấu 03 độ tuổi thực hiện nghiêm túc, cơ cấu dân tộc thiểu số, các ngành, lĩnh vực và địa bàn phù họp với tình hĩnh thực tế. 

Nguyễn Thị Oanh