Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Về tổ chức thi hành Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành

Đăng ngày: 02/08/2019
​Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, thi hành và kiểm tra các Nghị quyết, thực hiện các giải pháp về thi hành pháp luật được quan tâm thực hiện

     Nghị quyết của Đảng đoàn HĐND tỉnh được Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện, trong đó, cụ thể hóa bằng các Nghị quyết của HĐND và các văn bản cá biệt của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.
    Nghị quyết của HĐND tỉnh đều xác định trách nhiệm giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Đảng đoàn lãnh đạo HĐND tỉnh giám sát UBND, các sở, ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành và báo cáo kết quả với HĐND tại các kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm theo quy định.
    Một số Nghị quyết chuyên đề đã được Đảng đoàn lãnh đạo các tổ chức của HĐND giám sát, bao gồm: Phát triển xã hội hóa trên các lĩnh vực; đảm bảo môi trường; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo và chính sách hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo; ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; phát triển giáo dục mầm non; hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn; thực hiện đề án sữa học đường; định mức hỗ trợ vốn về ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh chỉ tiêu, quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất; điều chỉnh địa giới hành chính của tỉnh; thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
     Một số Nghị quyết của HĐND tỉnh, qua giám sát phát hiện không còn cần thiết với tình hình thực tiễn, HĐND tỉnh đã kịp thời điều chỉnh để Nghị quyết thực sự đi vào đời sống (Nghị quyết về thu phí sử dụng đường bộ đối với đầu phương tiện).
     Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo cho việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
    Về kết quả thực hiện các giải pháp về thi hành pháp luật, trong phát triển thông tin, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo việc mở rộng thông tin đến của tri và nhân dân trong tỉnh thông qua các hình thức: Tuyên truyền qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; thông tin trên Website và bản tin của HĐND tỉnh; phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương thông tin về hoạt động HĐND để nhân dân biết, đóng góp ý kiến và giám sát.
    Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh hoạt động theo đúng quy chế về tổ chức và hoạt động do HĐND ban hành. Ngoài ra, Đảng đoàn còn lãnh đạo HĐND tỉnh ban hành quy chế về đánh giá chất lượng các tổ chức và đại biểu HĐND trong đó xác định rõ trách nhiệm, cách đánh giá đối với mỗi hoạt động HĐND của tổ chức, cá nhân từ đó đưa mọi hoạt động vào nề nếp, đảm bảo không bỏ sót các hoạt động, nâng cao tính kỷ luật, tự giác của các cá nhân, tổ chức.
     Nhân lực đảm bảo cho hoạt động xây dựng hệ thống văn bản của HĐND, gồm: nhân lực là đại biểu HĐND tỉnh và đội ngũ CBCC của Văn phòng tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh được cử tri lựa chọn bầu là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; hầu hết là người có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, có trình độ chuyên môn đã đảm bảo cho việc xây dựng văn bản của HĐND chất lượng, đáp ứng với yêu cầu hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của địa phương đảm bảo cho việc điều hành, quản lý nhà nước để thực hiện nhiệm vụ chính trị.
     Đối với đội ngũ CBCC của Văn phòng tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh có đủ khả năng thực hiện công tác tham mưu, ban hành, kiểm tra và rà soát văn bản của HĐND tỉnh theo quy định.
    Đánh giá chung, đại biểu HĐND qua các nhiệm kỳ và đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu giúp việc cho Hội đồng nhân dân trong công tác ban hành văn bản có nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm, nắm vững các quy định của luật và có kinh nghiệm trong công tác. Điều kiện làm việc, trang thiết bị phục vụ và hệ thống các văn bản Quy phạm pháp luật dùng để tham khảo được trang bị đầy đủ tạo thuận lợi cho công tác xây dựng văn bản. Từ đó, qua các nhiệm kỳ hoạt động của HĐND thì hầu hết các văn bản QPPL của tỉnh ban hành trên địa bàn đều tuân thủ, quy trình, nguyên tắc xây dựng văn bản QPPL theo quy định và phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.
    Mặc dù việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trải qua một quy trình chặt chẽ, qua nhiều giai đoạn, thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan khác nhau nhưng vẫn còn trường hợp 01 Nghị quyết ban hành chưa đúng thẩm quyền phải có sự điều chỉnh để đảm bảo tính phù hợp trong hệ thống văn bản QPPL (Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND).
    Nguyên nhân là do Nghị quyết được xây dựng xuất phát đặc điểm đặc thù của địa phương về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo cho phát triển (xây dựng trường Trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao) do đó khi ban hành Nghị quyết có quy định về chính sách khuyến khích vượt quá thẩm quyền và đã được kịp thời phát hiện, hủy bỏ.

​Nguyễn Thị Oanh