Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Xây dựng phương án thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Đăng ngày: 10/10/2018
 ​Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 cùa Ban Châp hành Trung ương Đảng, trong thời gian chờ Trung ương hướng dẫn phương án, tiêu chí sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính; tỉnh Đồng Nai đã chủ động xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã, ấp, khu phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân cư, diện tích tự nhiên để tăng cường nguồn lực của địa phương. Theo đó: mục tiêu đến năm 2021 dự kiến giảm 22/171 đơn vị hành chính cấp xã (giảm tương ứng được 1.254 biên chế), sắp xếp, sáp nhập giảm 100 ấp, khu phố (tương ứng 400 người).  
    - Đối với đơn vị hành chính cấp huyện:

​    Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó quy định: Huyện miền núi có diện tích 850 km2 (tương đương 85.000 ha), dân số 80.000 người trở lên, số đơn vị hành chính cấp xã từ 16 đơn vị trở lên; huyện đồng bằng có diện tích 450 km2 (tương đương 45.000 ha), dân số 120.000 người trở lên, số đơn vị hành chính cấp xã từ 16 đơn vị trở lên; thị xã có diện tích 200 km2 (tương đương 20.000 ha), dân số người trở lên, số đơn vị hành chính cấp xã từ 10 đơn vị trở lên, tỷ lệ phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã đạt 50% trở lên; thành phố thuộc tỉnh có diện tích 150 km2 (tương đương 15.000 ha), dân số 150.000 người trở lên, số đơn vị hành chính cấp xã từ 10 đơn vị trở lên, tỷ lệ phường trên tổng sô đơn vị hành chính cấp xã đạt 65% trở lên;

​    UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động xây dựng phương án sắp xếp, cụ thể như sau: Tỉnh có 04 huyện miền núi (Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú) và 05 huyện đồng bằng (Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Thống Nhất), căn cứ quy định tiêu chuẩn nêu trên thì chỉ có 01/11 đơn vị hành chính cấp huyện đáp ứng đủ 03 tiêu chí theo quy định (thành phố Biên Hòa).

​    - Đối với đơn vị hành chính cấp xã:

​    Theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016, xã miền núi có diện tích 50 km2 (tương đương 5.000 ha), dân số 5.000 người trở lên; xã đồng bằng có diện tích 30 km2 (tương đương 3.000 ha), dân số 8.000 người trở lên; phường thuộc thành phố, thị xã có diện tích 5,5 km2 (tương đương 550 ha), dân số 7.000 người trờ lên đối với phường thuộc thành phố và 5.000 người trở lên đối với phường thuộc thị xã; thị trấn có diện tích 14 km2 (tương đương 1.400 ha), dân số 8.000 người trở lên.

​    Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương và căn cứ vào phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không đạt chuẩn theo quy định tại văn bản số 262/UBTVQH14-PL của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Đồng Nai có 56 đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích; 65 đơn vị có quy mô diện tích từ 50% tiêu chuẩn và 50 đơn vị hành chính có quy mô diện tích dưới 50% tiêu chuẩn.

​    ​Sau khi Trung ương có hướng dẫn cụ thể tiêu chí sắp xếp, tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

​    Tuấn Anh