Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Xử lý vướng mắc trong 3 tuần làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Đăng ngày: 19/06/2017
​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 5522/UBND-HCTC ngày 09 tháng 6 năm 2017chỉ đạo xử lý vướng mắc trong 3 tuần làm việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh qua nghe Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, các khó khăn, vướng mắc tại Trung tâm trong 3 tuần lễ đầu tiên, đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

images1902778_nt1.jpg
Lãnh đạo các cơ quan trong tỉnh làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm tại thời điểm Trung tâm mới triển khai hoạt động. Ảnh: Ngọc Thư -Báo Đồng Nai.


Thứ nhất, về thực hiện việc thu phí, lệ phí tại Trung tâm hành chính công, giao trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục thuế, Kho bạc, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh, ngân hàng Viettinbank và các đơn vị có liên quan rà soát thống nhất phương án thu, hoàn chỉnh quy trình thu phí, lệ phí trình UBND tỉnh quyết định. Bên cạnh đó, giao Giám đốc Sở Tư pháp rà soát lại nội dung góp ý việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thực hiện quy trình thu lệ phí tại Trung tâm hành chính công có ý kiến chính thức; Giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh phần mềm vận hành thử nghiệm trong tháng 6 năm 2017.

Thứ hai, về tình hình hồ sơ trễ hạn: Giao thủ trưởng các ngành chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan rà soát hồ sơ trễ hạn để có thư xin lỗi đến người dân,doanh nghiệp. Yêu cầu lãnh đạo đơn vị ký thư xin lỗi. Chủ động thông báo rõ tình trạng hồ sơ, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời tổng hợp gửi trung tâm hành chính công theo dõi.

Thứ ba, về nhân sự làm việc tại Trung tâm: Giao thủ trưởng các sở, ngành phối hợp với Trung tâm thực hiện nghiêm túc nhân sự làm việc tại Trung tâm theo quyết định điều động của Sở Nội vụ. trong thowfigian này không tự rút lãnh đạo phòng, nhân sự nhằm đảm bảo hoạt  động của trung tâm được ổn định.  Đối với các sở, ngành có số lượng từ 2 quầy trở lên phải bố trí cấp lãnh đạo phòng trực thường xuyên đảm bảo giải quyết TTHC và các kiến nghị nếu có. Yêu cầu lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông bố trí nhân sự theo đề án của Trung tâm đảm bảo hỗ trợ việc giám sát hoạt động của Trung tâm được ổn định thông suốt và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Giao trách nhiệm lãnh đạo Sở Nội vụ quản lý, đề xuất xử lý trách nhiệm các đơn vị trong việc bố trí nhân sự làm việc tại trung tâm không đúng với chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thứ tư, thực hiện dịch vụ tiếp nhận- trả kết quả qua bưu điện. Đối với hồ sơ chuyển từ Trung tâm về các sở và ngược lại,giao Sở Nội vụ phối hợp và điều chỉnh cho phù hợp. Về trả kết quả tại nhà,yêu cầu các đơn vị hỗ trợ bưu điện chuyển phát hồ sơ cho cá nhân và tổ chức. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bưu chính.

Thứ năm, bổ sung một số lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm: thí điểm tiếp nhận hồ sơ đất đai tại 1 cửa Biên Hòa. Giao Sở Công Thương rà soát đề xuất các TTHC phân cấp thí điểm thực hiện tại trung tâm hành chính công nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Giao trách nhiệm các đơn vị rà soát các TTHC  có liên thông như dịch cấp đổi bằng lái nước ngoài, cấp lý lịch tư pháp, giấy phép lao động nước ngoài, giấy phép xây dựng, giấy phép quảng cáo, cấp phép an toàn thực phẩm…Giao Sở Tư pháp rà soát xây dựng quy trình giải quyết TTHC đối với kết quả TTHC có sai sót (điều chỉnh do cơ quan thực hiện sai và đính chính do người dân, doanh nghiệp cung cấp sai thông tin).

Thứ sáu, giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống quản lý văn bản trên phần mềm eGov để cài đặt tại Trung tâm và chữ ký số để thuận lợi cho việc gửi nhận văn bản giữa Trung tâm và các sở, ngành, địa phương; phối hợp trung tâm kịp thời hoàn chỉnh các lỗi về hệ thống phần mềm, lấy ý kiến người dân, hệ thống bốc số, các biểu mẫu tổng hợp dữ liệu trên phần mềm.

Kim Chung