Có 8,4% số kiến nghị của các đoàn giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND chưa được triển khai thực hiện

Đăng ngày: 15/08/2011
Từ đầu năm 2007, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã đề xuất tổng số 203 kiến nghị sau giám sát của 35 nội dung giám sát. Trong đó, số kiến nghị đã được triển khai thực hiện là 137 kiến nghị (chiếm 67,5%), số kiến nghị đang trong thời gian triển khai thực hiện là 49 ( chiếm 24,1%), số kiến nghị chưa được triển khai thực hiện là 17 (8,4%), cụ thể:
Điều đáng mừng là, số kiến nghị được triển khai thực hiện lên đến con số 137, chiếm 67,5% trên tổng số kiến nghị của các đoàn giám sát thông qua 22 nội dung giám sát, được đưa ra đối với các đơn vị chịu sự giám sát, với UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh.

Các kiến nghị đã được triển khai thực hiện qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh như sau: Có 55 kiến nghị thông qua 13 nội dung giám sát trên các lĩnh vực: lĩnh vực Kinh tế&Ngân sách giám sát 8 nội dung, 24 kiến nghị trên các lĩnh vực XDCB, chống thất thu thuế và thương mại-du lịch. Lĩnh vực Pháp chế đã giám sát 4 nội dung, 29 kiến nghị về công tác bầu cử, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoạt động của Ban HĐND cấp xã. Còn lại 02 kiến nghị của 01 đợt giám sát về lĩnh vực VHXH, nội dung về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo. Các kiến nghị được triển khai thực hiện của các Ban HĐND tỉnh gồm 09 đợt giám sát với 82 kiến nghị, cụ thể như sau: Ban Pháp chế giám sát ở 03 nội dung, đề xuất 41 kiến nghị về các lĩnh vực cải cách hành chính, Kết quả thi hành Luật giao thông đường bộ, Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ban KTNS giám sát ở 03 nội dung, đề xuất 30 kiến nghị trên các lĩnh vực thực hiện Pháp lệnh phí- lệ phí, chính sách bồi thường, giải tỏa và tái định cư, thu phí đường Tỉnh lộ 16. Ban VHXH giam sát ở 03 nội dung, với 11 kiến nghị về lĩnh vực: chương trình mục tiêu quốc gia về GD&ĐT, công tác chuẩn bị thi THPT và thi tuyển vào lớp 10, việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với người có công.

Các kiến nghị của cac đoàn giám sát ngày càng thiết thực, cụ thể, liên quan trực tiếp đến đơn vị chịu sự giám sát để thuận lợi cho đơn vị trong triển khai thực hiện. Trong số các kiến nghị đã được triển khai thực hiện, một số nội dung đạt ket quả khả quan. Đặc biệt các kiến nghị của các đợt giám sát công tác bầu cử đều được triển khai thực hiện một cách khẩn trương, với sự nỗ lực cao để  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc góp phần vào thành công của cuộc bau cử. Đối với việc thực hiện các kiến nghị của đợt giám sát công trình trụ sở huyện uỷ Cẩm Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ đã có Quyết định tạm đình chỉ thi công công trình chỉ sau 3 ngày kể từ ngày đoàn giám sát có thong báo kết luận và kiến nghị. UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý kỹ thuật, khắc phục sửa chữa lún sụt chắn đất, nền của công trình và đã có quyết định thành lập Đoàn thanh tra toàn diện công trình này. Đến nay, công trình này đã được thanh tra (báo cáo số 93/BCKQTTr ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra dự án đầu tu xây dựng trụ sở khối Đảng huyện Cẩm Mỹ), khắc phục cơ bản những sai sót trong quá trình thiết kế, thi công và đang chuẩn bị hoàn tất.

Về các kiến nghị đang trong thời gian triển khai thực hiện, có tổng cộng 49 kiến nghị thông qua 9 nội dung giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh.Các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh đang trong thời gian thực hiện là 29 kiến nghị thông qua 06 nội dung giám sát về hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất, việc thực hiện chính sách pháp luật cho người tàn tật, chế độ chính sách cho đối tượng Bảo trợ xa hội, công tác giảm nghèo giai đoạn III, Cơ sở hạ tầng tại xã Sông Nhạn huyện Cẩm Mỹ. Các kiến nghị thông qua giám sát của các Ban HĐND tỉnh gồm: 20 kiến nghị thông qua 03 nội dung giám sát. Ban VHXH có 05 kiến nghị về lĩnh vực xã hội hóa giáo dục-y tế-văn hóa-thể dục thể thao, Ban Pháp chế có 15 kiến nghị qua 2 nội dung giám sát về Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo. Nhìn chung, các kiến nghị này do các cuộc giám sát gần đây và đang trong thời gian triển khai thực hiện.

Các kiến nghị chưa được triển khai thực hiện gồm có 17 ý kiến kiến nghị thông qua 4 nội dung giám sát. Các kiến nghị qua các cuộc giám sát của Thường trực chưa được triển khai thực hiện gồm 13 kiến nghị trên lĩnh vực KTNS tập trung vào việc đầu tư XDCB các công trình y tế, giao thông vận tải, kết quả thực hiện các dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Long Thành, Nhơn Trạch. Các kiến nghị qua giám sát của các Ban gồm: 04 kiến nghị qua 01 nội dung giám sát của Ban KTNS về phòng chống cháy rừng.

Như vậy, số kiến nghị chưa được triển khai thực hiện gồm 17 kiến nghị thông qua 4 nội dung giám sát. Con số này được thống kê thông qua chuyên viên các khối của Văn phòng HĐND tỉnh qua theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Tuy nhiên, con số thực tế có the thấp hơn vì cho đến nay, việc theo dõi kết quả triển khai thực hiện các kết luận của các đoàn giám sát của HĐND tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, một số kiến nghị đòi hỏi có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong trien khai thực hiện nên công tác báo cáo còn chưa được phân công rõ ràng, chuyên viên khó theo dõi. Hơn nữa, số kiến nghị chưa được triển khai thực hiện tập trung chủ yếu vào lĩnh vực XDCB ( 13 kiến nghị), tập trung vào một số nội dung như đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án, rà soát quy trình thủ tục trong đầu tư XDCB để đề xuất sửa đổi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công tác giải ngân vốn cho các đơn vị thi công…Hầu hết là những kiến nghị có liên quan đến một lĩnh vực nhạy cảm và khó giải quyết là lĩnh vực XDCB trong tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, về các kiến nghị này Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh tập trung đôn đốc các đơn vị được kiến nghị tích cực triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Kim Chung