Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Kế hoạch chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2021

​Năm 2019, Trung ương giao tổng chi cân đối ngân sách là 20.625.921 triệu đồng, trong đó chi đầu tư phát triển (bao gồm trả nợ gốc) là 6.978.860 triệu đồng (chiếm khoảng 34 % tổng chi cân đối ngân sách) chi thường xuyên (bao gồm cả chi trả nợ lãi, chi cải cách tiền lương) là 13.224.191 triệu đồng chiếm khoảng 64% tổng chi cân đối ngân sách), chi dự phòng là 419.960 triệu đồng chiếm khoảng 2% tổng chi cân đối ngân sách, chi lập quỹ dự trữ tài chính 2.910 triệu đồng.