Kết quả tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh năm 2018

Đăng ngày: 10/12/2018
​Năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri nơi ứng cử lồng ghép với tiếp xúc cử tri nơi cư trú 04 đợt trước, sau các kỳ họp HĐND và tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh để thu thập ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Qua đó, đã có 20.363 lượt cử tri tham dự, phát biểu, phản ánh, kiến nghị 2.730 lượt ý kiến. Đa số các ý kiến, kiến nghị đã được đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị hướng dẫn, giải thích và trả lời trực tiếp cho cử tri. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển 168 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp Trung ương đến Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri theo quy định. Cụ thể:

IMG_3803.JPG
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

- Đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 có 81/86 đại biểu tham dự tiếp xúc tại 84 điểm với 4.592 lượt cử tri tham dự và phát biểu, phản ánh, kiến nghị 461 lượt ý kiến. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển 41 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp Trung ương đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri. 

- Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh có 83/86 đại biểu tham dự tiếp xúc tại 93 điểm với 5.477 lượt cử tri tham dự và phát biểu, phản ánh, kiến nghị 775 lượt ý kiến. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển 47 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp Trung ương đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri.

- Đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh có 84/86 đại biểu tham dự tiếp xúc tại 68 điểm với 4.830 cử tri tham dự và phát biểu, phản ánh, kiến nghị 672 lượt ý kiến. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển 35 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp Trung ương đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri.

- Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh có 83/86 đại biểu HĐND tỉnh dự tiếp xúc tại 92 điểm với 5.719 cử tri tham dự và phát biểu, phản ánh, kiến nghị 792 lượt ý kiến. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển 34 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh đến UBND tỉnh để chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri.

TXCT truoc KH6.JPG 
Cử tri thị xã Long Khánh phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
 

- Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đã có 195 cử tri là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh tham dự tiếp xúc; có 29 lượt cử tri phát biểu đề đạt tâm tư, nguyện vọng tại Hội nghị và 01 cử tri gửi ý kiến qua văn bản. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 11 nội dung phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp Trung ương đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, tiếp tục giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5 và trước, sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh.

Tuyết Anh