Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực văn hóa -xã hội

Đăng ngày: 13/06/2019
​Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực văn hóa -xã hội

Thực hiện văn bản số 332/HĐND-VP ngày 27/5/2019 của HĐND tỉnh. Qua xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo giám sát của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:

    Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời đầy đủ 6/6 ý kiến cử tri thuộc lĩnh vực được phân công của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, gồm: Rà soát, sửa đổi các tiêu chí khu phố văn hóa và gia đình văn hóa; hồ sơ xác nhận người có công; bố trí kinh phí mừng thọ người cao tuổi; cấp giấy chứng nhận kèm theo Huân chương kháng chiến hạng 2; bố trí máy chạy thận tại các bệnh viện tuyến huyện; sỉ số học sinh/lớp tại các trường tiểu học. Các nội dung trả lời ý kiến cử tri cơ bản đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần trả lời bổ sung, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện 03 nội dung như đối với ý kiến cử tri phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa đề nghị rà soát, sửa đổi 05 tiêu chí khu phố văn hóa và 04 nội dung gia đình văn hóa phù hợp với xu thế phát triển của xã hội theo chủ trương nông thôn mới và đô thị văn minh của Đảng và Nhà nước. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành thang điểm và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chuẩn, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh theo quy định, làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

     Đối với ý kiến cử tri Trần Trọng Tuệ - ấp 1, xã An Hòa, thành phố Biên Hòa phản ánh: Thực hiện Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người hy sinh, bị thương trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Năm 2014, ông làm hồ sơ nộp lên thành đội Biên Hòa và được chuyển lên Ban chính sách Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhưng đến nay chưa được xem xét giải quyết và ông cũng không nhận được thông tin cụ thể nào về trường hợp của ông. Cử tri đề nghị ngành liên quan có trách nhiệm xem xét trả lời cho ông được biết. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Biên Hòa rà soát hồ sơ để trả lời cho ông Trần Trọng Tuệ và báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.

    Đối với ý kiến cử tri Nguyễn Đức Thống, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa tiếp tục kiến nghị: Hiện nay, ông đã nhận được Huân chương kháng chiến hạng 2, tuy nhiên không có giấy chứng nhận kèm theo huân chương. Đề nghị trả lời cho ông biết có hay không có giấy chứng nhận kèm theo huân chương. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát hồ sơ để sớm thông tin cấp giấy chứng nhận kèm theo huân chương đến cử tri Nguyễn Nhất Thống.

Trương Thị Hộp