Công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ

Đăng ngày: 11/07/2019
​Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm theo Luật cán bộ công chức, viên chức, các nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ.

​      Việc tuyển dụng gắn với chỉ tiêu biên chế, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chuẩn bị nguồn kế cận đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thay thế cán bộ, công chức sẽ nghỉ hưu và tinh giản biên chế trong giai đoạn 2015-2021 (đảm bảo không vượt quá 50% số biên chế nghỉ hưu hoặc thôi việc và tinh giản biên chế).
     Việc tuyển dụng công chức chủ yếu thông qua hình thức thi tuyển, được cải tiến với phương pháp thi tuyển trên máy vi tính góp phần nâng cao tính khách quan, chất lượng tuyển dụng, được dư luận đánh giá cao, từ năm 2015 đến nay đã tuyển dụng 239 công chức cấp tỉnh, cấp huyện và 84 công chức cấp xã. Ngoài ra, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của tỉnh tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đối với 141 trường hợp. Đối với thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, trong năm 2014 và 2015, tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa thể thao - Du lịch, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
     Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đã đi vào nề nếp, có nhiều bước đổi mới, theo đúng Điều lệ Đảng, pháp luật của nhà nước, Điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, tính đồng bộ cũng như mối tương quan giữa trước mắt và lâu dài trong xây dựng đội ngũ cán bộ, quan tâm đến cơ cấu nữ; phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên trong cấp uỷ, tập thể lãnh đạo, nhất là trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu. Thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ gắn với việc thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
    Từ năm 2015 đến nay tỉnh đã tuyển dụng không qua thi tuyển 08 trường hợp (06 người tốt nghiệp nước ngoài loại giỏi, xuất sắc và 02 thủ khoa trong nước), thu hút 183 bác sĩ. Hiện nay, tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
    Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ cấp ủy các đơn vị, địa phương đều tiến hành lấy ý kiến của cấp ủy nợi cán bộ cư trú và tiến hành lẩy ỷ ldển tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

​Nguyễn Thị Oanh