Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày: 29/10/2019
​Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

​    Tại kỳ họp 12 HĐND tỉnh, Bà Đỗ Thị Hòa Bình - Phó Ban VH-XH HĐND tỉnh đã thay mặt Ban VH- XH HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với các nội dung như căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bộ hồ sơ đề nghị thẩm tra là đầy đủ; Do nhiều mức chi, nội dung chi theo Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hiện nay. Do đó, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết, phù hợp quy định pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế địa phương; tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương”. Do đó, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về nội dung trên là đúng thẩm quyền theo quy định.


IMG_3871.JPG
Bà Đỗ Thị Hòa Bình - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh 
trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Điều kiện áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chế độ khi đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo việc hỗ trợ theo đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế đào tạo, bồi dưỡng.

 Mức chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian học tập trung được xây dựng 80.000 đồng/người/ngày (tăng 60% so với Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh), bằng 40% mức chi tiền ăn quy định tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy các mức chi trên là phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 “không vượt mức chi theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị”.

 Các mức chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức là nữ, cán bộ, công chức nữ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trở xuống và cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số là phù hợp quy định pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc, nhằm tạo điều kiện để các đối tượng này khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, đối với bồi dưỡng cán bộ, công chức: Các mức chi thù lao, chi phụ cấp tiền ăn, chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên; chi nước uống phục vụ lớp học; chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc; chi dịch thuật: Được xây dựng phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ Tài chính, phù hợp mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị phí và dịch thuật trên địa bàn tỉnh. Mức chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên và các mức chi hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức là nữ, cán bộ, công chức nữ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trở xuống và cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số trong thời gian học bồi dưỡng tập trung được xây dựng bằng mức chi đào tạo là phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Đối với đào tạo, bồi dưỡng viên chức Ban cũng nêu rỏ quan điểm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh, kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được áp dụng mức chi bằng mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và do ngân sách nhà nước đảm bảo: Quy định này phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo điều kiện cho đội ngũ viên chức là lãnh đạo được bồi dưỡng lý luận chính trị, quốc phòng và an ninh, kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đảm bảo đúng các tiêu chuẩn theo yêu cầu.

IMG_3866.JPG
​Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh
chủ trì buổi họp thẩm tra 

Ngoài ra, Dự thảo Nghị quyết đã đầy đủ các nội dung theo thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định rõ trách nhiệm; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đúng theo quy định hiện hành.

       Trương Thị Hộp