Dự kiến có 22 nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019

Đăng ngày: 30/10/2019
​Kỳ họp thứ 13 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 4, 5, 6 tháng 12 năm 2019

​    Kỳ họp thứ 13 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 4, 5, 6 tháng 12 năm 2019 để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020; nghe UBMTTQVN tỉnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị; đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của HĐND, UBND, TAND, VKSND và Cục THADS tỉnh; thảo luận các báo cáo và xem xét, quyết nghị thông qua các nghị quyết thường kỳ và chuyên đề làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát thông qua việc chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp.

       Theo dự kiến tại kết quả hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2019, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 22 nội dung, cụ thể:

(1) Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của tỉnh Đồng Nai;

(2) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020;

(3) Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2019 (đợt 2);

(4) Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2020;

(5) Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018;

(6) Phê duyệt tổng biên chế số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020;

(7) Danh mục dự án, công trình thu hồi đất năm 2020; danh mục dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 20 ha năm 2020;

(8) Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(9) Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh;

(10) Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh;

(11) Một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

(12) Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh;

(13) Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(14) Thông qua đề án sáp nhập, thành lập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh;

(15) Thông qua Đề án thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai;

(16) Thông qua bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2020-2024;

(17) Mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng đã hết tuổi lao động trong danh sách hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

(18) Mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

(19) Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 43/2016NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành y  tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020;

(20) Thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

(21) Xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú sang mục đích khác;

(22) Thông qua danh mục các dự án, khu vực phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh gửi các báo cáo, tờ trình và hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp về Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đảm bảo thời gian quy định để phục vụ cho công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung quan trọng trước khi trình kỳ họp và phối hợp gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến UBMTTQVN tỉnh để tổ chức phản biện xã hội.

Trong quá trình thực hiện, để đảm bảo quy trình ban hành nghị quyết, UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh trong việc tham mưu thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; nâng cao chất lượng thẩm định và sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan khác trong công tác thẩm định. Đồng thời, thường xuyên theo dõi việc các sở, ngành tiếp thu ý kiến góp ý của sở Tư pháp, các Ban và sở ngành liên quan; chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trong việc rà soát, tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh.

Lê Lài