Năm học 2020-2021 bắt đầu áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1

Đăng ngày: 26/11/2019
​Việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 và các lớp học khác theo lộ trình được tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả; các Phòng Giáo dục-Đào tạo tham mưu, đề xuất với UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của huyện phù hợp với địa phương và kế hoạch tỉnh.
 

​      Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , Tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông với lộ trình thực hiện gồm 5 lộ trình sau:

Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Để thực hiện có hiệu quả 5 lộ trình trên Tỉnh cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT ngoài việc tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch, tỉnh sẽ lựa chọn giáo viên cốt cán các bộ môn tham gia bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT và triển khai đại trà tại địa phương theo hình thức tập trung kết hợp trực tuyền, đảm bảo 100% giáo viên được phân công dạy CTGDPT mới hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước khi áp dụng ở trường, lớp; sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để thực hiện CTGDPT; xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương, trong đó xây dựng chương trình, nội dung giáo dục theo sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, truyền thống, địa lý kinh tế, hướng nghiệp, chính trị- xã hội và môi trường của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Theo đó, nội dung giáo dục của địa phương tỉnh trong Chương trình giáo dục phổ thông dự kiến gồm một số vấn đề cơ bản như:  Lễ hội truyền thống; các loại hình nghệ thuật truyền thống; truyền thống quê hương; phong tục tập quán địa phương; xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kĩ cương, pháp luật; danh nhân văn hóa; di tích lịch sử, bảo tàng, lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Đồng Nai; lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của quân và dân Đồng Nai; địa lý tự nhiên, Địa lý dân cư và Địa lí kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai; thị trường lao động; các ngành nghề, làng nghề truyền thống; các ngành kinh tế chính của tỉnh Đồng Nai; chính sách an sinh xã hội; các vấn đề giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngoài việc tích hợp nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong hoạt động trải nghiệm, nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học còn được tích hợp hoặc sử dụng trong dạy học các môn học ở từng lớp gắn với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước; các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, từ thiện vì cộng đồng tại địa phương; các hoạt động xã hội và tìm hiểu một số nghề nghiệp gần gũi với học sinh... góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh tiểu học./.

Trương Thị Hộp