Tình hình kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nhất là các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

Đăng ngày: 28/11/2019
Có 84/172 doanh nghiệp đang hoạt động và các doanh nghiệp đang xây dựng đã được cấp thủ tục môi trường, đạt tỷ lệ 49%

​    Trên địa bàn tỉnh có 32 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất khoảng 10.240,45ha. Đến nay, đã có 31/32 khu công nghiệp có dự án đi vào hoạt động và 31/31 khu công nghiệp này về cơ bản đã hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng công suất thiết kế là 172.070 m3/ngày.đêm (vốn đầu tư khoảng 1.837 tỷ đồng). Tổng lượng nước thải phát sinh trong thực tế khoảng 120.637 m3/ngày.đêm.Ngoài ra, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai rà soát thông tin về tình hình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với 06/31 khu công nghiệp còn lại đã có doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.

- Đối với các cụm công nghiệp: Theo quy hoạch, trên địa bàn toàn tỉnh có 27 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.496,8ha. Đến nay, đã có 14/27 cụm công nghiệp đã có doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 09/14 cụm công nghiệp đã được cấp thủ tục môi trường, đạt tỷ lệ 33,3%. Trong số các doanh nghiệp đang hoạt động và các doanh nghiệp đang xây dựng (172 doanh nghiệp), có 84 doanh nghiệp đã được cấp thủ tục môi trường, đạt tỷ lệ 49%; 88 doanh nghiệp chưa có thủ tục môi trường theo quy định, chiếm 51%.

- Đối với các nguồn thải nước thải lớn trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế nguyên nhân phát sinh các trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tất cả doanh nghiệp đều phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

-  Thực hiện giám sát các cơ sở có nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, ngành Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc đối tượng giám sát xây dựng kế hoạch, phương án, tiến độ thực hiện khắc phục các nội dung còn tồn tại trong việc xử lý môi trường tại các nguồn thải, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục theo dõi, giám sát; đồng thời, đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp có vi phạm (Nhà máy xử lý chất thải Định Quán tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đa Lộc…).

- Về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản: Đến nay, đã có 26/32 mỏ đá hoàn thành lắp đặt camera giám sát tại các công đoạn phát sinh ô nhiễm môi trường để truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường; còn 06/32 mỏ đá chưa triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát (gồm: 04 mỏ đá chưa hoạt động; 01 mỏ mới đi vào hoạt động đang thực hiện bóc tầng phủ; 01 mỏ đá không thực hiện khai thác, chế biến đá, chỉ thực hiện bán đá hộc).

Trong thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 11/26 đơn vị đã hoàn thành lắp đặt camera giám sát và kết nối dữ liệu về Sở; tập trung đôn đốc, hướng dẫn 15/26 cơ sở còn lại sớm hoàn thành việc kết nối truyền dữ liệu về Sở để theo dõi, giám sát; đôn đốc 06/32 mỏ đá chưa thực hiện lắp đặt hệ thống camera giám sát khẩn trương báo cáo tiến độ, cam kết thời gian hoàn thành để kết nối, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Về giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn: Trên địa bàn tỉnh có 235 cơ sở chăn nuôi thuộc quy mô báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó có 183 cơ sở đang hoạt động, 17 cơ sở đã ngưng hoạt động, 35 cơ sở đang xây dựng hoặc chưa triển khai. Trong số 183 cơ sở đang hoạt động, có 88 cơ sở đã được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.

Trong năm 2019, do trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch tả lơn Châu Phi, để tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, Sở đã tập trung lãnh đạo xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương về bảo vệ môi trường đối với việc chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu Phi trên địa bàn; đồng thời, có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quy trình thực hiện giám sát môi trường tại các hố chôn lấp gia súc nhiễm bệnh dịch tả Châu Phi để hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất, đảm bảo quản lý chặt chẽ môi trường trong thời gian công bố dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Bình