Các chế độ, chính sách liên quan đến gia đình đã được HĐND tỉnh ban hành sau 15 năm

Đăng ngày: 15/05/2020
​Thực hiện kế hoạch số 342-KH/TU ngày 20/3/2020 của Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; căn cứ yêu cầu tổng kết, chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế, Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

​    Đánh giá về việc Đảng đoàn lãnh đạo HĐND ban hành các Nghị quyết cho thấy, trong 15 năm qua ngoài các Nghị quyết về kinh tế xã hội ban hành hàng năm, HĐND tỉnh còn ban hành 09 Nghị quyết chuyên đề có liên quan trực tiếp đến việc hỗ trợ gia đình, phát huy giá trị của gia đình, cụ thể như sau.
    - Nghị quyết về đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề, dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.
    - Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;
    - Nghị quyết về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, công đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
    - Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020.
   - Nghị quyết quy định hỗ trợ một phần chi phí KCB cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành trong năm 2020).
    - Ngoài ra, HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết về chuẩn nghèo ứng với từng giai đoạn, làm cơ sở để áp dụng các chế độ, chính sách có liên quan khác cho người dân.
    Bên cạnh việc ban hành Nghị quyết của HĐND, Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND còn tham gia góp ý với UBND tỉnh, các ngành Trung ương trong việc ban hành các quy định về: Quy định tiêu chí và trình tự đăng ký, xét duyệt, công nhận danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; thông tri về việc thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt của hộ gia đình.
    Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực, các Ban HĐND tích cực tham gia góp ý xây dựng Luật với Đoàn Đại biểu Quốc hội. Thông thường, mỗi năm tham gia 02 đợt góp ý trước các kỳ họp Quốc hội giữa năm và cuối năm; trung bình tham gia góp ý 30 dự án Luật/năm trong đó có nhiều dự án Luật liên quan đến gia đình như: Luật bảo hiểm xã hội, Luật Lao động; Luật Dân sự; Luật Hôn nhân và Gia đình … nhiều ý kiến góp ý của các cơ quan HĐND đã được Đoàn ĐBQH tiếp thu.
    Việc ban hành các quy định, chính sách nêu trên là căn cứ quan trọng để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện trên địa bàn, góp phần vào việc xây dựng gia đình.
​Nguyễn Thị Oanh