Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 19/05/2020
  ​    Nhằm giúp người dân giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và đảm bảo công tác tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh để trục lợi chính sách, tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 4979/KH-UBND ngày 05/5/2020 quy định rõ điều kiện, trình tự thực hiện, thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.   
 

​​    1. Đối với người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương (thời gian từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương): 

​    NLĐ làm hồ sơ đề nghị theo mẫu và Doanh nghiệp có trách nhiệm lập danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không hưởng lương đáp ứng điều kiện theo quy định. Tổ chức Công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) xác nhận danh sách này.

​    Trong 3 ngày làm việc, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ theo quy định và gửi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ đề nghị đến UBND huyện, thành phố nơi đặt trụ sở. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND huyện, thành phố thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở LĐ-TBXH).

​    Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TBXH tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Việc chi trả hoàn thành trong tháng 5/2020.

​    2. Đối với hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020: 

​    Hộ kinh doanh làm hồ sơ đề nghị theo mẫu, gửi UBND cấp xã. Trong 5 ngày, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, niêm yết công khai, tổng hợp, báo cáo gửi chi cục thuế. Trong 2 ngày làm việc, chi cục thuế huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND huyện, thành phố.

​    Trong 3 ngày, UBND huyện, thành phố trình Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở LĐ-TBXH). Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TBXH tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện hỗ trợ.

​    3. Đối với NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

​    NLĐ tiến hành làm hồ sơ đề nghị theo mẫu gửi UBND cấp xã. UBND cấp xã sẽ rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện. UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh trong 2 ngày làm việc (thông qua Sở LĐ-TBXH). Sau khi nhận đủ hồ sơ, trong 3 ngày làm việc, Sở LĐ-TBXH tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

​    4. Đối với NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm:

NLĐ làm hồ sơ đề nghị theo mẫu, gửi UBND cấp xã sau ngày 15/5 và 15/6/2020. Trường hợp NLĐ có nơi thường trú và tạm trú không ở trong tỉnh Đồng Nai, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo kế hoạch của UBND tỉnh và ngược lại.

​    ​Trong 5 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, công khai với cộng đồng dân cư, niêm yết công khai danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ trong 2 ngày làm việc. Sau đó tổng hợp danh sách NLĐ đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện.

​    Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở LĐ-TBXH). Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TBXH sẽ tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 3 ngày làm việc.

​    5. Đối với người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội:

 ​    UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, chống trùng, tổng hợp, thẩm định, xác nhận danh sách đối tượng trình UBND cấp huyện trong 3 ngày làm việc. UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt danh sách, trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở LĐ-TBXH trong 3 ngày làm việc. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TBXH sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 2 ngày làm việc. Thời gian chi trả hỗ trợ trước ngày 15/5/2020.

​    6. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với ngưòi lao động (Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho NLĐ trong khoảng thời gian từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 30/6/2020; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng):

​    Chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đến UBND huyện, thành phố nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, UBND huyện, thành phố thẩm định, tổng hợp danh sách trình Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở LĐ-TBXH).

​    Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TBXH tỉnh rà soát tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách, gửi Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và người sử dụng lao động.

​    Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ vay vốn, Ngân hàng CSXH tại địa phương phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động. Việc giải ngân của Ngân hàng CSXH tại địa phương được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020.

​    * Về nguồn kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ: Nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được đảm bảo từ các nguồn tài chính hợp pháp của Công ty xổ số kiến thiết; Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH là nguồn vay tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo, lãi suất 0% từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguồn kinh phí cho các nhóm đối tượng còn lại ​    do ngân sách nhà nước đảm bảo.

IMG_4559.JPG 
 (Ảnh: Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường chỉ đạo tại cuộc họp)
 ​

​    Các chính sách hỗ trợ như trên là rất cần thiết để giảm bớt một phần khó khăn cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, để góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ngày 08/5/2020, tại cuộc họp thống nhất các nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, hỗ trợ đúng đối tượng, không để bỏ sót đối tượng nhưng tuyệt đối không để xảy ra vấn đề trục lợi, tiêu cực khi thực hiện hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, HĐND các cấp và UBMTTQ Việt Nam các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền và tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân ​    gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

​    Tuấn Anh