Đảng đoàn HĐND tỉnh với công tác chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội

Đăng ngày: 21/05/2020
​Đến nay, chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại  gây hủy hoại đạo đức xã hội” đã qua 10 năm triển khai thực hiện, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã có báo cáo tổng kết về công tác này

​    Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định, thực hiện chỉ thị số 46-CT/TW là nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, cử tri và các tầng lớp nhân dân về tác hại của các loại văn hoá phẩm độc hại và phải tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về ngăn chặn, phê phán, bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại, góp phần làm lành mạnh xã hội. Chính vì vậy, Đảng đoàn quan tâm lãnh đạo các thành viên, Đại biểu HĐND tỉnh, trong hoạt động của mình quan tâm đấu tranh chống sự xâm nhập văn hóa độc hại, xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu.
    Docsach.JPG
                          Đọc sách là một cách nâng cao Văn hóa


    Việc tuyên truyền được Đảng đoàn quán triệt phải đảm bảo phù hợp với từng đối tượng trong xã hội, nâng cao năng lực và trình độ nhận biết, đánh giá để bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại. Hình thức tuyên truyền thông qua các Hội nghị tiếp xúc với cử tri, tiếp công dân và các hoạt động giám sát trong lĩnh vực Văn hóa xã hội do HĐND tổ chức.
    Đảng đoàn cũng quan tâm lãnh đạo đối với Đảng bộ (hiện nay là Chi bộ) Văn phòng HĐND trong việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, nề nếp các quy định cụ thể về ngăn chặn, phê phán, bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào cơ quan, đơn vị và từng cá nhân; xây dựng, nâng cao ý thức cảnh giác, năng lực nhận biết, bài trừ của cán bộ, đảng viên trước sự xâm nhập, tác động của các sản phẩm văn hóa độc hại. Do mọi hoạt động của HĐND tỉnh đều công khai trên các phương tiện thông tin, trước cử tri và Nhân dân, đồng thời các thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh đều là cán bộ lãnh đạo, có nên việc thực hiện trong Đảng đoàn HĐND tỉnh 10 năm qua gặp nhiều thuận lợi; việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả.
    Với sự lãnh đạo của Đảng đoàn, các cơ quan của HĐND và cá nhân mỗi người đại biểu HĐND càng hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại. Đối với các cơ quan của HĐND, xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc quyết định, giám sát, kiến nghị các nội dung có liên quan. Đối với đại biểu hiểu được trách nhiệm gương mẫu của mình trước cử tri và Nhân dân; thấy rõ trách nhiệm kết hợp giửa thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
     Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND, Thường trực, Ban Văn hóa Xã hội và các Tổ đại biểu đã tổ chức hàng trăm cuộc giám sát trên lĩnh vực văn hóa xã hội, trong đó có các cuộc giám sát liên quan trực tiếp đến Chỉ thị số 46-CT/TW về các nội dung sau:
    - Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh;
    - Cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
    - Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động của các cơ sở kinh doanh Karaoke, Internet trên địa bàn.
    Như vậy, có thể nói sự lãnh đạo của Đảng đoàn đến các tổ chức của HĐND đã đầy đủ, đạt yêu cầu và mang lại hiệu quả. 

Nguyễn Thị Oanh