Một số kinh nghiệm và phương hướng chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

Đăng ngày: 21/05/2020
​Sau tổng kết 10 năm về chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại đã rút ra những kinh nghiệm và đề ra phương hướng thời gian tới.

​    Để chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, mỗi cán bộ, Đảng viên cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống văn hóa, lịch sử của Việt Nam nói chung và của Đồng Nai nói riêng; kết hợp với việc phổ biến, cập nhật các tri thức khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.
    Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, rèn luyện phẩm chất đạo đức Cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
    Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến cử tri và nhân dân.
    Phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua, Đảng đoàn tiếp tục lãnh đạo HĐND thực hiện tốt Chỉ thị số 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Hình thức thực hiện thông qua các nhiệm vụ cụ thể như sau: Quyết định đúng, kịp thời những vấn đề quan trọng của địa phương; tăng cường hoạt động giám sát, kiến nghị, chất vấn trong lĩnh vực văn hóa; mỗi đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và nêu gương trong nhân dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

​Nguyễn Thị Oanh