Cần quan tâm việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho nhóm trẻ tư thục

Đăng ngày: 22/06/2020
​Ngày 08/12/2017 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhưng đến nay Nghị quyết chậm đi vào cuộc sống. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. 

​    Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo trả lời, cụ​ thể như sau:
    DSC00644.JPG
                                 Sinh hoạt tập thể của một trường mầm non


   Ngày 16/01/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 199/TTr-SGDĐT  về việc về việc ban hành danh mục các nhà, nhóm trẻ được hỗ trợ theo Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
     Trên cơ sở thẩm định của Sở Tư pháp (văn bản số 385/STP-XDPBPL ngày 13/02/2020), Sở Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung, điều chỉnh theo ý kiến của Sở Tư pháp và có văn bản 535/SGDĐT-KHTC ngày 26/02/2020 về việc đề nghị ban hành Quyết định Ban hành danh mục các nhà, nhóm trẻ được hỗ trợ theo Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh gửi UBND tỉnh
     IMG_5386.JPG
                       Một Hội nghị TXCT chuyên đề về giáo dục của HĐND tỉnh


    Ngày 27/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-UBND về việc Quyết định Ban hành danh mục nhóm trẻ tư thục được hỗ trợ theo Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
    Ngày 05/3/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Họp triển khai Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh đến các Sở, ngành và UBND các địa phương để biết và phối hợp triển khai thực hiện.
    Ngày 09/3/2020, Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 1047/STC-QLNS về việc triển khai Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh, tại văn bản Sở Tài chính đã đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí nguồn kinh phí đã được giao để triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định.
    Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành công tác mua sắm trang thiết bị theo quy trình đấu thầu để trang bị cho các đơn vị; đối với công tác sửa chữa nhà  bếp, nhà vệ sinh các địa phương đã và đang tiến hành cải tạo, sửa chữa. 

     Nguyễn Thị Oanh