Phòng Tổng hợp

Đăng ngày: 23/04/2013

Phòng​ Tổng hợp:

Hồ Sĩ Tiến copy.jpg

 Trưởng phòng

Nguyễn Xuận Huyên copy.jpg
Phó Trưởng phòng


Nguyễn Thị Bình copy.jpg
Chuyên viên

Nguyễn Trọng Huy copy.jpg
Chuyên viên

Nguyễn Đức Thể copy.jpg
Chuyên viên

Lê Thị Lài copy.jpg
Chuyên viên

Trương Thị Hộp copy.jpg


Chuyên viên

Huỳnh Ngọc Diệp copy.jpg
Chuyên viên​​​

Nguyễn Tuấn ANh copy.jpg

Chuyên viên

Lê ANh Khoa copy1.jpg
​​
Chuyên viên​​​​​

Pham Ngoc Hưng copy.jpg
​​Chuyên viên​​​​​