Thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 18/10/2017
Tiêu đề thông báo:Thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh
Nội dung thông báo:

Thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh

File đính kèm: qd2-11-2020-1.pdfqd2-11-2020-1.pdf

Ngày bắt đầu:06-05-2020
Ngày kết thúc: