Thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 18/10/2017
Tiêu đề thông báo:Thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh
Nội dung thông báo:

Thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh

File đính kèm: qd2-16-2019-1.PDFqd2-16-2019-1.PDF

Ngày bắt đầu:25-04-2019
Ngày kết thúc: