Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

 CQND qua các thời kỳ

HĐND khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009

HĐND khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009

 

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009:

- Số đại biểu ấn định cho HĐND tỉnh Đồng Nai:73

- Tổng số ứng cử đại biểu HĐND: 123

- Số lượng đơn vị bầu cử: 25

- Khu vực bỏ phiếu: 1.392

- Tổng số cử trị trong danh sách: 1.467.950 ( 723.054 nam, 744.896 nữ)

- Tổng số cử tri bầu: 1.466.491 đạt tỷ lệ: 99,9%

- Số phiếu phát ra:1.466.491

- Số phiếu thu vào: 1.466.451 đạt tỷ lệ 99,99% số phiếu phát ra

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.457.693 đạt tỷ lệ 99,40% phiếu thu vào.

- Số phiếu không hợp lệ: 8.758 đạt tỷ lệ 0,59% phiếu thu vào.

Cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khoá VII:

- Thành phần trẻ tuổi ( dưới 35 tuổi): 07 người     tỷ lệ   9,59%

- Nữ                                             : 23 người     tỷ lệ  31,51%

- Ngoài Đảng                                 : 09 người     tỷ lệ  12,32%

- Dân tộc                                      : 01 người      tỷ lệ   1,37%

- Tôn giáo                                     : 04 người      tỷ lệ   5,48%

- Các thành phần kinh tế                : 05 người      tỷ lệ   6,85%

- Đại biểu tái cử                            : 24 người      tỷ lệ 32,88%

- Trình độ học vấn (Tốt nghiệp PTTH): 73 người    tỷ lệ 100,00%

- Trình độ chuyên môn:

            + Sau đại học                    : 14 người     tỷ lệ 19,18%

            + Đại học                          : 52 người     tỷ lệ 71,23%

            + Trung cấp                       : 01 người     tỷ lệ  1,37

 Thường trực HĐND: 

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Trần Đình Thành

1955

Chủ tịch

Huỳnh Chí Thắng

1952

P. Chủ tịch

Nguyễn Văn Dũng

1953

UV thường trực

 

 Ban Kinh tế - Ngân sách:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Nguyễn Thị Tuyết Nga

1953

Trưởng ban chuyên trách

Quách Ngọc Lan

1961

Phó ban chuyên trách

Tô Thành Buông

1960

Phó ban kiêm nhiệm

Nguyễn Thị Hoa

1963

Thành viên

Lê Thị Khuyên

1963

Thành viên

 

 Ban Văn hoá – Xã hội:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Nguyễn Văn Hùng

1962

Trưởng ban chuyên trách

Nguyễn Thị Ngọc Liên

1954

Phó ban chuyên trách

Nguyễn Văn Long

1962

Phó ban kiêm nhiệm

Nguyễn Thị Thu Lan

1953

Thành viên

Huỳnh Thị Thuận

1956

Thành viên

Nguyễn Thành Trí

1956

Thành viên

Nguyễn Thị Kiều Oanh

1967

Thành viên

 

 Ban Pháp chế:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Tạ Trung Hiếu

1952

Trưởng ban chuyên trách

Phạm Ngọc Tuấn

1962

Phó ban chuyên trách

Lê Văn Hùng

1962

Phó ban kiêm nhiệm

Nguyễn Hoàng Lưu

1959

Thành viên

Phạm Văn Ru

1960

Thành viên

 

 Thư ký HĐND:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Tạ Trung Hiếu

1952

Thư ký

Quách Ngọc Lan

1961

Thư ký

Nguyễn Thị Ngọc Liên

1954

Thư ký

 

 

HĐND các nhiệm kỳ khác:

 

HĐND khoá VI, nhiệm kỳ 1999-2004

HĐND khoá V, nhiệm kỳ 1994-1999

HĐND khoá IV, nhiệm kỳ 1989-1994

HĐND khoá III, nhiệm kỳ 1985-1989

HĐND khoá II, nhiệm kỳ 1981-1985

HĐND khoá I, nhiệm kỳ 1977-1981