Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

 Bộ máy tổ chức

Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh

Văn Phòng  Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh
I. Vị trí, chức năng và trụ sở của Văn phòng HĐND tỉnh:
* Vị trí, chức năng của Văn phòng HĐND tỉnh:
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai theo Quy định của pháp luật.
3. Trụ sở của Văn phòng đặt tại: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Tầng 2, Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai).
* Nguyên tắc làm việc
Văn phòng làm việc theo các nguyên tắc sau:
1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ pháp luật của Nhà nước, thực hiện chế độ thủ trưởng;
2. Giải quyết công việc theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao;
3. Cán bộ, công chức của Văn phòng chịu trách nhiệm trước người phụ trách trực tiếp về công việc theo lĩnh vực, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
4. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân và của Văn phòng; thực hiện cải cách hành chính hiệu quả và đúng quy định của pháp luật;
5. Bảo đảm sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong nội bộ Văn phòng khi giải quyết công việc được giao và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng;
6. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động;
7. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ giao cho một phòng, một cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Các phòng thuộc Văn phòng có trách nhiệm phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả công việc của Phòng.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND tỉnh:
1. Giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ, theo quy định pháp luật: xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt.
2. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động đối ngoại.
3. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp của các Ban  Hội đồng nhân dân tỉnh; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân.
4. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo công tác; tham mưu, phục vụ Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân hoàn thiện các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
5. Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; khảo sát, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết về giám sát.
6. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban  Hội đồng nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân.
7. Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết.
8. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành.
9. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc: kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định; phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
10. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp; giúp Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thẩm tra các văn bản do Ủy ban nhân dân trình giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
11. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
12. Thực hiện nhiệm vụ Thư ký Đảng đoàn HĐND tỉnh.
13. Tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh; tham mưu,  phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giữ mối liên hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương.
14. Được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn vị cùng cấp, cấp dưới phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cho Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoạt động theo quy định.
15. Tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm; tổ chức thực hiện dự toán; quản lý và thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.
16. Giúp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
17. Quản lý cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành chính, lưu trữ, bảo vệ và lễ tân của cơ quan, của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
18. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện việc quản lý công chức, người lao động của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
III. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh:
1. Lãnh đạo Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh Văn phòng.
- Chánh Văn phòng do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Chính phủ.
- Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Văn phòng; giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng. Chánh Văn phòng  sẽ có văn bản ủy quyền đối với từng trường hợp.
2. Cơ cấu, tổ chức của Văn phòng:
a) Phòng Tổng hợp;
b) Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.
Mỗi phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Chánh Văn phòng bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ngoài nhiệm vụ quản lý, phải đảm nhiệm công việc chuyên môn.
3. Biên chế của Văn phòng:
Biên chế công chức của Văn phòng được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong tổng biên chế công chức của địa phương được cơ quan có thẩm quyền giao.
IV. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo Văn phòng và các bộ phận trực thuộc của Văn phòng HĐND tỉnh:
* Nhiệm vụ quyền hạn của Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
1. Quản lý, điều hành công việc chung của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; phối hợp với người đứng đầu các Ban Hội đồng nhân dân để giải quyết những công việc có liên quan.
2. Làm chủ tài khoản nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân (được Chủ tịch HĐND tỉnh ủy quyền)  và Văn phòng; làm chủ đầu tư các dự án có nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn của Văn phòng.
3. Chỉ đạo xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí của Hội đồng nhân dân và Văn phòng; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cho Hội đồng nhân dân và Văn phòng theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh;
4. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, tài chính của Văn phòng; trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng, Hội đồng lương của Văn phòng và các chức danh khác theo quy định của pháp luật;
5.Thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn trước báo giới và các tổ chức, cá nhân của Văn Phòng về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.
6. Tham gia thành viên Ban chỉ đạo CNTT và các Ban chỉ đạo khác của tỉnh khi có thành phần lãnh đạo Văn phòng HĐND.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực Hội đồng nhân dân giao.
* Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác Tổng hợp:
1. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác của Phòng Tổng hợp tham mưu, giúp việc các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND về các nội dung nhiệm vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 14 và khoản 19 Điều 4 Quy chế này. Thực hiện nhiệm vụ Thư ký Đảng đoàn HĐND tỉnh.
2. Biên tập, chỉnh lý, dự thảo các văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân.
3. Thay mặt Chánh Văn phòng ký các công văn, thông báo, giấy mời họp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác khi được Chánh Văn phòng ủy quyền.
4. Chỉ đạo Phòng Tổng hợp giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND xây dựng lịch công tác hàng tuần của Thường trực, các Ban, Phòng Tổng hợp để chuyển cho Phòng Hành chính -Tổ chức - Quản trị tổng hợp lịch công tác hàng tuần.
5. Chịu trách nhiệm Trưởng Ban Biên tập Bản tin HĐND, chỉ đạo biên soạn, in ấn, phát hành Bản tin HĐND tỉnh theo đúng quy chế hoạt động của Bản tin.
6. Chỉ đạo Phòng Tổng hợp cung cấp kịp thông tin kịp thời lên Website Hội đồng nhân dân tỉnh các thông tin về hoạt động của HĐND theo đúng quy chế quản lý và vận hành website.
7. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công.
* Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác Hành chính - Tổ chức - Quản trị :
1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác hành chính-tổ chức-quản trị của Văn phòng theo quy định từ khoản 18 đến khoản 19 Điều 4 Quy chế này.
2. Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc chuyên đề về hoạt động của Văn phòng theo quy định hoặc theo yêu cầu của Chánh Văn phòng;
3. Xử lý công văn, tài liệu, thông tin hàng ngày do Văn phòng tiếp nhận. Xây dựng chương trình làm việc của Văn phòng định kỳ hàng tháng, quý, năm và chỉ đạo, theo dõi thực hiện các chương trình đó;
4. Biên tập, chỉnh lý văn bản của khối Hành Chính - Tổ chức - Quản trị trước khi trình người có thẩm quyền ký phát hành;
5. Chỉ đạo rà soát, xử lý thể thức văn bản đi của Hội đồng nhân dân, Văn phòng và các tổ chức của Văn phòng trước khi phát hành;
6. Trực tiếp chỉ đạo và quản lý cơ sở vật chất, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo vệ và lễ tân của Hội đồng nhân dân và của Văn phòng;
7. Thay mặt Chánh Văn phòng ký các công văn, thông báo, giấy mời họp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác khi được Chánh Văn phòng ủy quyền;
8. Chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Phó Chánh Văn phòng phụ trách Tổng hợp xây dựng và phát hành lịch công tác hàng tuần của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và của Văn phòng;
9. Chịu trách nhiệm Trưởng Ban Quản lý website HĐND tỉnh, chỉ đạo và cung cấp kịp thời thông tin lên Website Hội đồng nhân dân tỉnh các thông tin về hoạt động của HĐND tỉnh theo đúng quy chế quản lý và vận hành website. Thực hiện thủ tục dự toán, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của website theo đúng quy định hiện hành.
10. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng khi được ủy quyền.
* Nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp:
1. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 đến khoản 14 và khoản 19 Điều 4 của Quy chế này;
2. Tham mưu xây dựng các báo cáo và chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Hội đồng nhân dân và của Phòng Tổng hợp hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đó;
3. Phân công CBCC của Phòng tham mưu Thường trực HĐND tỉnh với vai trò thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh; kiêm nhiệm công tác pháp chế của Văn phòng.
4. Phân công CBCC làm thư ký các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và theo dõi, phụ trách các huyện, thị xã, thành phố để nắm thông tin, kịp thời tham mưu cho đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách phụ trách các địa phương.
5. Phân công CBCC ghi biên bản hoặc Thông báo kết luận các cuộc họp của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Văn phòng phân công.
* Nhiệm vụ của Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị:
1. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 14 đến khoản 19 Điều 4 của Quy chế này;
2. Chủ trì phối hợp với các phòng để giúp Chánh Văn phòng thực hiện các báo cáo kết quả hoạt động của Văn phòng theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Chánh Văn phòng;
3. Cử công chức thực hiện nhiệm vụ Thư ký Bản tin HĐND tỉnh, Thư ký website HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện việc biên tập, in ấn, phát hành, vận hành, dự toán, quyết toán hàng năm, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
4. Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo vệ và lễ tân của Hội đồng nhân dân và của Văn phòng, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
- Công tác văn thư: Thực hiện đăng ký, tiếp nhận và quản lý công văn đi, công văn đến của Văn phòng; báo cáo kịp thời với Chánh văn phòng xử lý văn bản hàng ngày và đột xuất; theo dõi chặt chẽ quy trình luân chuyển văn bản, tài liệu; xử lý tài liệu nộp lưu, phát hành sách báo kịp thời; thực hiện công tác bảo mật theo quy định. Chịu trách nhiệm về thể thức văn bản khi phát hành; Đánh máy, in, sao các văn bản phục vụ Hội đồng nhân dân và Văn phòng theo yêu cầu; Bảo quản và sử dụng các loại dấu của Hội đồng nhân dân, Văn phòng, tổ chức Đảng và các đoàn thể đúng quy định của Nhà nước;
- Công tác lưu trữ: Thu thập, quản lý và lưu trữ tài liệu của Hội đồng nhân dân, Văn phòng, tổ chức Đảng, đoàn thể của cơ quan và tài liệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến Văn phòng theo quy định;  Tham mưu Chánh Văn phòng ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ và danh mục hồ sơ lưu trữ của cơ quan.
- Bảo đảm kinh phí hoạt động theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân và của Văn phòng theo kế hoạch, dự toán được duyệt đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước; chấp hành việc thanh quyết toán kinh phí đúng quy định; lập báo cáo việc sử dụng kinh phí của Văn phòng để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và cơ quan tài chính theo quy định của pháp luật;
- Đáp ứng phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Văn Phòng; Thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ các khoản lương, chế độ cho CBCC và cho đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định;
- Thực hiện công tác khánh tiết, lễ tân, ngoại giao để phục vụ Hội đồng nhân dân và Văn phòng khi đón, tiếp các đoàn khách trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước đến thăm, làm việc;
- Quản lý tài sản công của Hội đồng nhân dân và Văn phòng;
- Cùng với công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức Văn phòng;
- Tham gia thành viên Ban Quản lý Trụ sở Khối Nhà nước; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cán bộ công chức thực hiện đúng Nội quy Trụ sở và các quy định của Văn phòng; phân công cán bộ công chức tham gia đội tự vệ, đội PCCC, trực trụ sở và các yêu cầu khác của Ban Quản lý trụ sở, của Văn phòng; bảo đảm giữ gìn vệ sinh trật tự, an toàn và đề cao ý thức phòng gian, bảo mật, PCCC;
- Xây dựng và theo dõi kết quả thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế dân chủ trong cơ quan, quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các quy định khác của Văn phòng;
- Quản lý, lưu trữ các hoạt động nghiên cứu khoa học của Hội đồng nhân dân và của Văn phòng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Văn phòng phân công.
V. Quan hệ công tác của Văn phòng:
* Quan hệ của Văn phòng với Thường trực Hội đồng nhân dân,  Ban của Hội đồng nhân dân
1. Văn phòng chịu sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân; quan hệ phục vụ và điều hòa phối hợp đối với các Ban Hội đồng nhân dân;
2. Chánh Văn phòng có trách nhiệm báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân về các vấn đề sau:
a) Tình hình hoạt động của Văn phòng tháng, quý, 6 tháng, cả năm, đột xuất khi cần thiết xin ý kiến chỉ đạo và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
b) Dự kiến quy hoạch các chức danh lãnh đạo Văn phòng; dự kiến bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của Văn phòng; dự kiến tuyển dụng; bố trí công tác của cán bộ công chức cấp chuyên viên trở lên;
c) Định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân về việc sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân.
2. Trong công tác tham mưu các Ban HĐND tỉnh: Văn phòng cử các chuyên viên trực tiếp tham mưu, giúp việc các Ban HĐND. Các chuyên viên có trách nhiệm dự thảo văn bản theo yêu cầu của các Ban và trình trực tiếp các Ban HĐND tỉnh ký ban hành. Định kỳ hàng tuần báo cáo lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Văn phòng phụ trách khối.
3. Theo yêu cầu của các đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh, cán bộ công chức có thể thực hiện nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo trực tiếp nhưng sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Văn phòng phụ trách về kết quả thực hiện nhiệm vụ.
* Quan hệ của Văn phòng với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội
Văn phòng chịu sự hướng dẫn hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội (sau đây gọi tắc là cơ quan Trung ương) về nghiệp vụ văn phòng; quan hệ phối hợp trong công tác thông tin và thực hiện chế độ báo cáo của Hội đồng nhân dân với các cơ quan Trung ương; phối hợp tổ chức phục vụ các chuyến công tác của các cơ quan Trung ương; tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ cơ quan Trung ương về công tác tại địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
* Quan hệ giữa Văn phòng với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương
1. Văn phòng phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh để xây dựng chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân thống nhất với chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
2. Văn phòng quan hệ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương để phối hợp phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân có chất lượng, hiệu quả.
3. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm công tác Văn phòng và những vấn đề liên quan đến hoạt động của Văn phòng giữa các Văn phòng với nhau, nhằm nâng cao nghiệp vụ và phục vụ tốt hoạt động của Hội đồng nhân dân.
* Quan hệ giữa lãnh đạo Văn phòng với tổ chức Đảng và các Đoàn thể trong Văn phòng:
1. Văn phòng chịu sự lãnh đạo của Chi ủy Văn phòng. Hàng tháng Chánh Văn phòng báo cáo với Cấp ủy đảng về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng; đề xuất với Cấp ủy các biện pháp lãnh đạo đảng viên, quần chúng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Văn phòng.
2. Cấp ủy phản ánh với lãnh đạo Văn phòng ý kiến của Đảng viên về chủ trương công tác, thực hiện chế độ, chính sách trong cơ quan; cùng lãnh đạo Văn phòng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với Đảng viên và quần chúng trong cơ quan Văn phòng; bàn biện pháp giải quyết những khiếu kiện của cán bộ, công chức trong Văn phòng.
3. Đối với công tác tổ chức cán bộ trực thuộc Văn phòng, Chánh Văn phòng bàn thống nhất ý kiến với Cấp ủy đảng trước khi quyết định.
4. Trước khi bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Văn phòng, Chánh Văn phòng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của tập thể lãnh đạo Văn phòng, Cấp ủy và đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên (theo quy định).
V. Chế độ làm việc, lề lối làm việc của Văn phòng:
1. Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng:
Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng, điều hành công việc chung của Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội đồng nhân dân và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng. Các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng.
2. Các công việc sau đây thực hiện theo chế độ tập thể lãnh đạo, quyết định theo đa số, cá nhân phụ trách:
- Chủ trương, nhiệm vụ, chương trình công tác và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng năm, 6 tháng của Văn phòng
- Ban hành Nội quy, quy chế làm việc của lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn của Văn phòng
- Công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bố trí, điều động, tiếp nhận, tuyển dụng, cho thôi việc, cho nghỉ hưu, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, nhân viên; cử cán bộ đi học tập, đào tạo trong nước và nước ngoài; những vấn đề liên quan đến đời sống của cán bộ, công chức; người lao động.
- Xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, thiết bị theo các quy định hiện hành.
* Thời gian làm việc:
1. Cán bộ, công chức và nhân viên Văn phòng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động và giờ hành chính do UBND tỉnh quy định; có trách nhiệm phòng gian, bảo mật; giữ gìn vệ sinh nơi làm việc; bảo quản tài sản chung của Văn phòng và tài sản được giao sử dụng; sẵn sàng đối phó mọi tình huống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Cán bộ, công chức và nhân viên khi đến cơ quan làm việc phải tập trung nghiên cứu, thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu công việc hiệu quả công việc cao nhất; trong giờ hành chính khi rời khỏi cơ quan phải báo cáo, thông báo với lãnh đạo đơn vị. Trước khi rời khỏi phòng làm việc hoặc ra về phải chú ý kiểm tra việc tắt các đèn thắp sáng, quạt, điều hoà, máy vi tính và đóng cửa cẩn thận để tiết kiệm điện năng, bảo quản phương tiện kỹ thuật và phòng tránh cháy nổ, mất mát tài sản.
3. Thời giờ làm việc của mỗi CBCC, NV là 8 giờ/1ngày, 40 giờ/1tuần. Thời gian làm việc ngoài giờ được thanh toán chế độ theo quy định của pháp luật là không quá 200 giờ/1 năm.
Giờ làm việc:
-    Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
-    Buổi chiều: Từ 13giờ đến 16 giờ 30 phút.
 
 * Chế độ nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ do ốm đau, thai sản:
1. Cán bộ, công chức được nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định của Nhà nước.
2. Trường hợp nghỉ phép, nghỉ việc riêng cần thiết khác được quy định như sau:
- CBCC nghỉ 01 buổi (04 giờ) phải xin phép Trưởng phòng, Trưởng phòng thông báo cho Phòng
HC - TC - QT để quản lý ngày phép của CBCC.
- Trường hợp nghỉ 01 ngày trở lên thực hiện như sau:
+ Phó Ban chuyên trách nghỉ phép phải được Trưởng Ban đồng ý; Trưởng Ban HĐND tỉnh nghỉ phải được Thường trực HĐND tỉnh đồng ý. Đồng thời, thông báo cho Văn phòng biết để quản lý ngày phép của cán bộ công chức theo quy định.
+ Chánh Văn phòng nghỉ phép do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh quyết định.
+ Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phó các phòng nghỉ phép do Chánh Văn phòng quyết định;
+ Các trường hợp còn lại do Phó Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực quyết định.
 3. Phương thức, quy trình, thủ tục:
- Cán bộ công chức nghỉ phải thông báo cho lãnh đạo Phòng và báo cáo lãnh đạo Văn phòng để bố trí cán bộ thay thế. Trường hợp nghỉ phép, nghỉ thai sản phải báo trước thời gian nghỉ 01 tuần để đơn vị có kế hoạch bố trí cán bộ thay thế, bàn giao công việc.
- Trong mọi trường hợp, CBCC muốn xin nghỉ phải có đơn, trừ trường hợp đau ốm hoặc đột xuất không thể viết đơn (sau thời gian nghỉ phải bổ sung đơn và chuyển về Phòng HC-TC-QT lưu, theo dõi). Nếu nghỉ từ 02 ngày trở lên phải thực hiện bàn giao công việc theo quy định.
4. Chánh Văn phòng chỉ đạo các Phó Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng theo dõi và đôn đốc thực hiện ngày, giờ công lao động; tham mưu hoặc chủ động bố trí cán bộ làm thay và bàn giao công việc khi cán bộ trở lại làm việc, đảm bảo theo nguyên tắc việc nghỉ của cán bộ, công chức không đuợc làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng.
* Lề lối làm việc của Văn phòng:
1. Ngày thứ 6 hàng tuần, các phòng báo cáo tóm tắt kết quả công việc của phòng trong tuần và những khó khăn, vướng mắc, chương trình công tác tuần tiếp theo gửi Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị để tổng hợp. Ngày 20 hàng tháng, các phòng gửi báo cáo về Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tổng hợp báo cáo tháng; ngày 20 của tháng cuối mỗi quý đối với báo cáo quý, 6 tháng; ngày 20 tháng 11 đối với báo cáo năm.
2. Tất cả các văn bản do công chức Văn phòng soạn thảo đều phải được thông qua Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng phụ trách theo lĩnh vực được phân công, trừ những văn bản tham mưu trực tiếp cho các Ban HĐND tỉnh. Khi có chữ ký tắt của người soạn thảo và chữ ký tắt của Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng thì văn bản mới được trình người có thẩm quyền ký, phát hành và triển khai thực hiện.
3. Chuyên viên được phân công theo dõi các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành của tỉnh phải chủ động nắm bắt tình hình, nhằm phục vụ có hiệu quả cho Hội đồng nhân dân và phục vụ công tác nguyên cứu của mình.
4. Chuyên viên xác lập hồ sơ lưu trữ theo từng lĩnh vực mà mình phụ trách, sau 1 năm (vào tháng 3 hàng năm) chuyển hồ sơ đến phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị để được xử lý theo quy định.
5. Chuyên viên được phân công theo dõi làm thư ký các cuộc họp, các buổi làm việc của Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Văn phòng phải chịu trách nhiệm từ công tác chuẩn bị từ đầu đến khi kết thúc và tổ chức theo dõi kết quả thực hiện. Chậm nhất sau 04 ngày làm việc phải thực hiện xong dự thảo biên bản hoặc thông báo, báo cáo kết luận trình người chủ trì xem xét, ký phát hành trong vòng 07 ngày kể từ khi kết thúc cuộc họp, buổi làm việc. Sau khi phát hành văn bản phải tổ chức theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị đã thể hiện trong văn bản đó.
6. Chuyên viên được phân công soạn thảo văn bản (bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính thông thường) phải chịu trách nhiệm từ khâu thu thập thông tin ban đầu đến việc ra quyết định, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện quyết định cho người giao nhiệm vụ.
7. Tất cả công việc xử lý hàng ngày của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Văn phòng và cán bộ công chức của Văn phòng phải thực hiện thông qua hệ thống mạng máy tính, trừ văn bản mật, thông tin nhạy cảm thực hiện theo quy định riêng.
* Quản lý tài sản:
1. Tài sản trong cơ quan bao gồm tất cả các loại tại sản cố định, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng được mua sắm nhằm mục đích phục vụ cho toàn bộ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng. Tất cả cán bộ, công chức và người lao động có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, sử dụng tốt tài sản cơ quan; phải có ý thức phòng, chống cháy nổ và chấp hành đúng nội quy, quy định an toàn về cháy, nổ. Nếu cá nhân thiếu ý thức bảo quản tài sản công, gây hư hỏng, mất mát phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định hiện hành.
Kế toán phải tổ chức mở sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết để theo dõi theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.
2. Chủ tài khoản quyết định mua sắm, sửa chữa các loại tài sản cố định đảm bảo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Văn phòng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản trong cơ quan tiết kiệm và hiệu quả nhất.
3. Xe ô tô cơ quan phục vụ công tác cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban các Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng theo quy định hiện hành và Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan. Cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan khi sử dụng xe ô tô phục vụ công tác phải có sự điều động của lãnh đạo Văn phòng. Nhân viên lái xe phải tuyệt đối chấp hành luật an toàn giao thông; bảo quản xe và hồ sơ lý lịch xe tốt; đặc biệt nghiêm cấm uống rượu bia khi thi hành công vụ. Tổ trưởng tổ lái xe chịu trách nhiệm quản lý, điều hành nhân viên trong tổ; kiểm tra tham mưu Chánh Văn phòng sửa chữa xe ôtô kịp thời khi có hư hỏng, đáp ứng các yêu cầu hoạt động của cơ quan.
4. Việc trang cấp các tài sản phải đúng theo quy định, định mức. Việc sử dụng tài sản, vật tư đúng mục đính phục vụ cho công tác, không sử dụng vào mục đích cá nhân; Tài sản được trang cấp phải được bảo quản, giữ gìn cẩn thận và để tại cơ quan, không đem về tư gia; việc điều chuyển trang thiết bị, tài sản phải báo cho bộ phận quản lý tài sản và được sự đồng ý của Chánh Văn phòng. Tất cả cán bộ, công chức khi sử dụng máy vi tính đều thực hiện theo quy trình kỹ thuật, đúng mục đích. Tuyệt đối chấp hành các quy tắc về an toàn, an ninh mạng. Khi có sự cố, không được tự ý sửa chữa mà phải báo ngay cho công chức quản trị mạng biết để xử lý.
5. Hàng năm, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tổ chức kiểm kê và đánh giá lại tài sản cơ quan theo quy định của pháp luật.
6. Công khai việc thực hiện quản lý tài chính, tài sản cơ quan hàng tháng, quý, năm theo quy định pháp luật và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan.:
VI. Khen thưởng, kỷ luật:
Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này sẽ được biểu dương, khen thưởng.
Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính từ hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch lương, cách chức, buộc thôi việc. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ đề nghị xử lý theo pháp luật.
VII. Điều khoản thi hành:
Căn cứ Quy chế này, Trưởng các phòng xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng, thông qua Phó chánh Văn phòng phụ trách xem xét cho ý kiến trước khi trình Chánh Văn phòng quyết định ban hành. Sau khi ban hành, các phòng tổ chức triển khai thực hiện theo quy chế đã được phê duyệt. Khi cần thiết, Chánh Văn phòng quyết định điều hòa nhiệm vụ, quyền hạn giữa các phòng và công chức để phù hợp với tình hình thực tế đặt ra.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn hoặc vướng mắc, bất cập thì cán bộ công chức có trách nhiệm kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chánh văn phòng xem xét, quyết định
Theo Quyết định số 38/QĐ-VP