Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức kiểm điểm và phân loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2013

Thực hiện quyết định số 427-QĐ/TU ngày 30/7/2013 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc ban hành tiêu chí đánh giá và khen thưởng các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đảng đoàn HĐND báo cáo tự đánh giá và khen thưởng năm 2013. ​  

Tin từ các đơn vị trực thuộc