Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Đồng Nai

Đăng ngày: 08/05/2016
Đảm bảo về cơ cấu, thành phần theo quy định​

      Căn cứ danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đã công bố, cơ cấu thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh như sau:
      - Đại biểu Quốc hội (21 người): cơ cấu đại biểu nữ 10 người, đạt 47,62% (cơ cấu hướng dẫn Trung ương: 06 người); cơ cấu đại biểu dân tộc: 02 đại biểu, đạt 9,52% (cơ cấu hướng dẫn Trung ương: 02 người); Đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 05 người, đạt 23,81% (cơ cấu hướng dẫn Trung ương: 01 người); đại biểu tái cử: 07 người, đạt 33,33% (cơ cấu hướng dẫn: 01). 
     pano.baucu.jpg

    Như vậy, về cơ cấu kết hợp theo định hướng của Trung ương thì tỉnh giới thiệu đều đạt và cao hơn, trong đó có những cơ cấu cao hơn rất nhiều như cơ cấu nữ, trẻ tuổi, tái cử.
    
- Đại biểu HĐND tỉnh: cơ cấu thành phần theo hướng dẫn của Trung ương tại Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13 tỉnh đều cơ bản đạt và vượt như: cơ cấu nữ đạt 41,10% (hướng dẫn 30 %), ngoài Đảng 13,7% (hướng dẫn 10%), dưới 35 tuổi đạt 15,75% (hướng dẫn 15%); riêng tỷ lệ tái cử chỉ đạt 17,12%, chưa đảm bảo tỷ lệ 30% theo hướng dẫn.
    
Về cơ cấu, thành phần ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cũng cơ bản đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương.
    
UBBC tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản số 1961/UBND-VX ngày 18/3/2016 chỉ đạo các địa phương lập, điều chỉnh, niêm yết và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri. Theo quy định, trước ngày 12/4/2016, UBND cấp xã đã tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở và các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.
     
Theo báo cáo đến ngày 05/5/2016, toàn tỉnh có 720.108 hộ với 3.189.105 nhân khẩu; tổng số cử tri là: 2.094.817 người, trong đó:
    
Cử tri đi bầu đại biểu QH và HĐND tỉnh:  2.094.817 người.
    
Cử tri đi bầu đại biểu HĐND cấp huyện:  2.094.402 người.
     
Cử tri đi bầu đại biểu HĐND cấp xã:  2.002.507 người.
     
UBBC tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương đảm bảo việc niêm yết, bảo quản các danh sách, tài liệu niêm yết để tránh bị mất mát, hư hao, đảm bảo cho cử tri dễ tiếp cận, nắm bắt và thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình cử tri tại các địa phương.

Nguyễn Thị Oanh