Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.
 
​Đây là nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 
  ​    Việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, Chính phủ về cải cách, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã và đang được tỉnh Đồng Nai chỉ đạo quyết liệt, thực hiện quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; từng bước tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, số lượng người làm việc.  
 
 ​Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 cùa Ban Châp hành Trung ương Đảng, trong thời gian chờ Trung ương hướng dẫn phương án, tiêu chí sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính; tỉnh Đồng Nai đã chủ động xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã, ấp, khu phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân cư, diện tích tự nhiên để tăng cường nguồn lực của địa phương. Theo đó: mục tiêu đến năm 2021 dự kiến giảm 22/171 đơn vị hành chính cấp xã (giảm tương ứng được 1.254 biên chế), sắp xếp, sáp nhập giảm 100 ấp, khu phố (tương ứng 400 người).  
 
 ​Công tác cải cách hành chính được tập trung tổ chức triển khai và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, tập trung triển khai cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao một bước năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:  
 
​Nhân kỷ niệm 88 năm truyền thống công tác dân vận của Đàng (15/10/1930 - 15/10/2018) và 19 năm “Ngày Dân vận cả nước” nhằm ôn lại truyền thống công tác dân vận, đặc biệt là “Năm dân vận chính quyền”, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tập trung triển khai các nội dung sau:
 
​Ngày 13/09/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
 
​Ngày 18/09/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 
​Thực hiện Kế hoạch số 12948/KH-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2018, sau 9 tháng thực hiện đã đạt được các kết quả như sau:
 
​    Ngày 28/09/2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư  có hướng dẫn số 6900/BKHĐT-TH hướng dẫn nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020​ tại các bộ, ngành, địa phương.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: