Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


Đó là ý kiến kết luận của Đoàn giám sát và khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân hai cấp trên địa bàn huyện Thống Nhất diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2017.
 
​Trong tháng 9 năm 2017, HĐND tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động của HĐND tỉnh theo chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND tỉnh, tập trung vào hoạt động giám sát, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2017 của HĐND tỉnh cụ thể như sau:
 
​Trong tháng 8 năm 2017, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đã đề ra. Hoạt động giám sát, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư được thực hiện theo quy định. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện được chú trọng, qua đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.
 
​Thực hiện chương trình hoạt động, chương trình giám sát năm 2017, Ban Kinh tế - Ngân sách đã xây dựng kế hoạch giám sát kết quả thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 12/7/2013, HĐND tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND về việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quy định chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa. Theo đó tùy khu vực, tùy hình thức giao đất, việc giảm tiền sử dụng đất sẽ áp dụng ở các mức: 40%, 50%, 60%, 70% tiền sử dụng đất. Tương tự, nếu lựa chọn hình thức thuê đất sẽ được miễn tiền thuê đất trong các khoảng thời gian từ 11 đến 22 năm. Đây có thể nói là một chính sách kịp thời, cần thiết để phát triển xã hội hóa giáo dục và đã đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay việc xã hội hóa giáo dục đã có vấn đề phát sinh. ​
 
Để giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm tiếp tục quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng trên địa bàn tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp sau đây: ​
 
Đồng Nai là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam có diện tích tự nhiên là 590.720 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 197.500 ha. ​
 
Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn​​. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể: ​
 
Sự phát triển của ngành Du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên; tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam – Theo Nghị quyết số 08-NQ/TW. ​
 
Du lịch là ngành kinh tế, dịch vụ tổng hợp mang tính xã hội hóa cao, để phát triển du lịch phụ thuộc rất lớn từ sự vào cuộc của các ngành, các cấp. ​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: