Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Đại hội Đảng các cấp


​Tiếp thu ý kiến góp ý của các ban đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; bộ, ngành Trung ương; các cấp ủy trực thuộc tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các hội quần chúng và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tổ biên tập văn kiện Đại hội đang hoàn thiện báo cáo.
 
​Có ý kiến đề nghị cần phân tích sâu về những nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan của những hạn chế và tính không bền vững.
 
​Góp ý vào cáo cáo chính trị, có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá về vị trí, vai trò, nhiệm vụ phát triển Đồng Nai trong phát triển vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
 
​Có ý kiến đề nghị: Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: hoàn thiện thể chế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực vẫn là 3 khâu đột phát trong nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
​Có ý kiến đề nghị Dự thảo báo cáo trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XI cần định vị rõ nét hơn về vị trí và vai trò của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng tam giác phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bình Dương 
 
​Hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và những vấn đề được thảo luận và đề nghị bổ sung vào văn kiện.
 
​Trong lĩnh vực Văn hóa xã hội, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng đánh giá, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; nhiều ý kiến góp ý đề nghị nêu dẫn chứng cụ thể.
 
​Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh đánh giá, nền kinh tế tiếp tục phát triển ở tất cả các lĩnh vực, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên.
 
​Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 18 kỳ họp, ban hành 250 Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước
 
​Hướng dẫn xây dựng văn kiện phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ IX Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: