Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Giám sát kết quả triển khai, thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ xã hội; cai nghiện ma túy trên địa bàn cấp huyện và các cơ sở, trung tâm bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Giám sát kết quả triển khai, thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ xã hội; cai nghiện ma túy trên địa bàn cấp huyện và các cơ sở, trung tâm bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy
Nội dung thông báo:

Quyết định giám sát kết quả triển khai, thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ xã hội; cai nghiện ma túy trên địa bàn cấp huyện và các cơ sở, trung tâm bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy
File đính kèm: qd2-10-2019-1.PDFqd2-10-2019-1.PDF
Ngày bắt đầu:22-03-2019
Ngày kết thúc: