Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Tạo không khí dân chủ, cởi mở nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc.

Đăng ngày: 07/05/2016
Đảm bảo việc tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với cử tri được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật và an toàn ​

     Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn một số nội dung về tiếp xúc cử tri vận động ứng cử. Theo đó, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủy nhiệm Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện quyền vận động bầu cử theo kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.
   
Đối với những điểm tiếp xúc cử tri ở các đơn vị quân đội do Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố phối hợp với Chỉ huy các đơn vị chủ trì tổ chức.
   DSC00075.JPG
       Cử tri xã Bàu Hàm II huyện Thống Nhất tiếp xúc với đại biểu HĐND


    Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa hướng dẫn Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) chủ trì-phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri thực hiện quyền vận động bâu cử.
    
Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần phối hợp với ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện các nội dung sau:Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; Thông báo kịp thời bằng văn bản ít nhất trước 07 ngày cho những người ứng cử về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để người ứng cử chủ động sắp xếp thời gian, liên hệ với địa phương đến dự; Tổ chức hội nghị để đại diện ủy ban nhân dân cùng cấp thông báo với những người ứng cử những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương để người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động của mình trước khi tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong trường hợp người ứng cử đại biểu Quôc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nhu cầu nghe ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc đơn vị bầu cử của mình giới thiệu về tình hình kinh tế-xã hội của các huyện, thị xã, thành phố thì cần tổ chức để ủy ban nhân dân các đơn vị bầu cử này báo cáo cho người ứng cử nghe.
     IMG_6806.JPG
          Thường trực HĐND tỉnh giám sát về công tác bầu cử tại xã An Hòa - Biên Hòa
    Chuẩn bị chu đáo về địa điểm, thành phần mời và giấy mời; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức hội nghị để đông đảo cử tri có điều kiện đến dự; phối hợp đảm bảo tốt về an ninh trật tự tại các địa điểm tiếp xúc Khi tiếp xúc ở các huyện cần mời đại diện cử tri tất cả các xã trong huyện dự (đại diện các tổ chức chính trị-xã hội và các cử tri có mong muốn dự tiếp xúc...). 
    
Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử để cử tri và Nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có điều kiện hiểu rõ hơn về người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
   
Hình thức, nguyên tắc vận động bầu cử; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong vận động bầu cử; nội dung việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; việc vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện theo các quy định tại Chương VI, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Người ứng cử có thể gửi Chương trình hành động của mình cho các cử tri dự hội nghị tiếp xúc.
    
Trong quá trình chủ trì điều hành hội nghị, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở; tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc.
    
Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần bảo đảm để: Ngườỉ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có điều kiện tiếp xúc rộng rãi với đại diện cử tri ở các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được tiếp xúc rộng rãi với cử tri ở từng xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử. Người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã được tiếp xúc rộng rãi với cử tri ở từng ấp, khu phố thuộc đơn vị bầu cử.
    
Về số cuộc tiếp xúc cử tri cần có sự thống nhất giữa Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử trí với ủy ban bầu cử cùng cấp, trên cơ sở đó thông báo cho người ứng cử để có sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.
     
Về trang trí địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần trang trọng, có cờ Tổ quốc, tượng (hoặc ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh; bố trí các phương tiện âm thanh cần thiết và chỗ ngồi phù hợp cho đông đảo cử tri tham dự.
    
 Chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri gồm có các nội dung sau đây: Tuyên bố lý do; Đại diện Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm sau đó người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị.
    
Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và gửi ngay báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Đảng, Nhà nước và ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để kịp thời tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định.

Nguyễn Thị Oanh