Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Ban hành Nghị quyết thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 -2024

Đăng ngày: 04/01/2020
 ​Để kịp thời ban hành bảng giá đất trên đại bàn tỉnh Đồng Nai, áp dụng từ ngày 01/01/2020, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét thông qua nội dung này  

Tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường thường) diễn ra vào ngày 30/12/ 2019, 100% đại biểu có mặt tại Kỳ họp đã thống nhất  ban hành Nghị quyết thông qua bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2024, các nội dung chính của Nghị quyết gồm có:

chitham1.jpg
Bà ĐặngThị Kim T​hắm - Phó Ban KT-NS trình bày dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

1. Nhóm đất nông nghiệp

a) Bảng giá đất trồng cây hàng năm - Phụ lục I;

b) Bảng giá đất trồng cây lâu năm - Phụ lục II;

c) Bảng giá đất rừng sản xuất - Phụ lục III;

d) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản - Phụ lục IV.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp

a) Bảng giá đất ở tại đô thị - Phụ lục V;

b) Bảng giá đất ở tại nông thôn - Phụ lục VI;

c) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục VII;

d) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục VIII;

đ) Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục IX;

e)  Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục X;

g) Bảng giá đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - Phụ lục XI.

3. Bảng giá các loại đất tại các đảo, cù lao - Phụ lục XII.

bieu quyet.jpg
                         Các đại biểu biểu quyết thôn​g qua tại kỳ họp

Để Nghị quyết triển khai có hiệu quả, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này theo quy định; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024./.


Nguyễn Bình

 ​