Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đề ra. Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.
 
​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 332/HĐND-VP ngày 27/5/2019 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát đối với 25 nội dung trả lời kiến nghị của cử tri.
 
​Tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp
 
​Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-HĐND ngày 07/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Long Khánh đã phối hợp với Thường trực HĐND và UBMTTQVN thành phố Long khánh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri của 15 phường, xã trên địa bàn thành phố vào ngày 07/6/2019 tại 2 điểm.
 
​Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đề ra. Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.
 
​Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực văn hóa -xã hội
 
​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ đã xây dựng kế hoạch, phân công các đại biểu thuộc tổ tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Mỹ
 
​Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Thống Nhất 
 
​   Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-HĐND ngày 07/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 23/5/2019 của HĐND huyện Định Quán, ngày 11/6/2019, Ông Nguyễn Trung Thành Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, ông Đào Văn Phước, Tổ trưởng tổ  đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Định Quán, đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Phú Tân và thị trấn Định Quán.
 
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, ngày 11/6/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Nhơn Trạch tổ chức cho đại biểu tiếp xúc với cử tri huyện Nhơn Trạch. ​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: