Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đăng ngày: 28/07/2020
​Tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Trưởng Ban, phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thay mặt Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​    Qua gần 03 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được kết quả nhất định như: tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chế độ phụ cấp được cân đối hài hòa giữa quy định của Trung ương và hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương.

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Nghị định 34) ; trong đó, quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm từ 08 đến 09 người theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã và ở ấp (khu phố) giảm 01 người so với Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ, tại Điều 4 của Nghị định này quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã trong số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 34. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

Qua thẩm tra Tờ trình số 7161/TTr-UBND ngày 22/6/2020 và Tờ trình số 7754/TTr-UBND ngày 07/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh: về số lượng thống nhất phân theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn: xã loại 1 là 14 người, xã loại 2 là 12 người và xã loại 3 là 10 người; về chức danh: quy định 21 chức danh chia thành 3 nhóm: Nhóm 1 thuộc khối Đảng gồm 03 chức danh chọn bố trí 02 chức danh; Nhóm 2 thuộc tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội gồm 07 chức danh chọn bố trí 05 chức danh và Nhóm 3 thuộc khối Nhà nước gồm 11 chức danh chọn bố trí từ  04, 05 và 07 chức danh theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp (khu phố) là 03 người, gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp và Trưởng ban công tác Mặt trận. Chế độ, chính sách tiếp tục kế thừa theo quy định hiện hành tại Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

hinh hci Huong.jpg

Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Về mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34;  Điều 12 Thông tư 13/2019/TT- BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ, đồng thời có hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để phù hợp với trình độ đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp) mà các đối tượng này hiện đang được hưởng và đã được Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã: “Việc khoán quỹ phụ cấp được sử dụng để chi mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã (riêng kinh phí hoạt động được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 – 2020)”: cấp xã loại 1: Từ 34 đến 40 lần mức lương cơ sở (trong đó, 16 lần thực hiện theo quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP và từ 18 đến 24 lần hỗ trợ từ ngân sách địa phương tùy theo dân số của xã và thời gian thực hiện); cấp xã loại 2: Từ 29 đến 33 lần mức lương cơ sở (trong đó, 13,7 lần theo quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP và từ 15,3 đến 19,3 lần hỗ trợ từ ngân sách địa phương tùy theo dân số của xã và thời gian thực hiện); cấp xã loại 3: Từ 24 đến 28 lần mức lương cơ sở (trong đó, 11,4 lần theo quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP và từ 12,6 đến 16,6 lần hỗ trợ từ ngân sách địa phương tùy theo dân số của xã và thời gian thực hiện).

hinh ban.jpg
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến

tại cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Về khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp (khu phố): Đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,2 lần mức lương cơ sở (5 lần theo quy định và 1,2 lần theo hỗ trợ từ ngân sách địa phương); các ấp (khu phố) còn lại được khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở (3 lần theo quy định và 3 lần theo hỗ trợ từ ngân sách địa phương).

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: thống nhất mức phụ cấp theo Tờ trình 7161/TTr-UBND ngày 22/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ấp (khu phố): thống nhất mức phụ cấp theo Tờ trình 7161/ TTr-UBND, trong đó lưu ý điều chỉnh mức bồi dưỡng như sau: Ngoài 03 chức danh nêu trên, người tham gia công việc ở ấp (khu phố) không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng theo ngày khi trực tiếp tham gia vào công việc ở ấp (khu phố) từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có) nhưng không vượt quá hệ số bằng 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng”.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố): đối với ấp (khu phố) có trường hợp kiêm nhiệm chức danh, giảm số lượng theo quy định, được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh kiêm nhiệm.

Chế độ, chính sách đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, tổ chức lực lượng dân quân thường trực cấp xã, cấp huyện và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách mới”.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Về giải quyết chế độ, chính sách dôi dư đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên trong nghị quyết cần bố cục lại các mục, nội dung mà UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định cụ thể về chức danh phù hợp với số người theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Hiệu lực của nghị quyết từ ngày 15/8/2020 (ngày có hiệu lực thi hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ)./.  

Lê Anh Khoa