Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 82-T3-2012


​TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CỬ TRI (TIẾP THEO).
 
​TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CỬ TRI.
 
​Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho đối tượng sử dụng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao công tác quản lý đất đai ở địa phương, đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích và hiệu quả; đối tượng sử dụng đất được Nhà nước chứng nhận quyền sử dụng đất - đó là cơ sở pháp lý, có giá trị hỗ trợ hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh, như: dùng giấy để thế chấp vay vốn, góp vốn…Vì vậy, trong nhưng năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh đã tích cực tổ chức thực hiện và đạt được kết quả nhất định.
 
​Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII  thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 18/6/2009  gồm 8 chương và 67 điều,  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010. 
 
​Từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, thì nhiệm vụ thẩmn định bồi thường thực hiện theo cơ chế phối hợp, UBND tỉnh đã quyết định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các dự án.
 
​Theo kết quả thống kê, trong năm 2011, Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã thụ lý điều tra 14 vụ án tham nhũng với 36 bị can, giảm 01 vụ so với năm 2010.Trong đó, tổng thiệt hại khoảng 10,7 tỷ  đồng; đã thu hồi thiệt hại 9,5 tỷ. Kết quả xử lý chuyển Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 12 vụ với 30 bị can, đang tiếp tục điều tra 02 vụ với 06 bị can. Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã thụ lý và chuyển Tòa án nhân dân các cấp xét xử 09 vụ với 21 bị can; đang điều tra 04 vụ với 07 bị can, trong đó gồm 01 vụ với 02 vị can do Tòa án trả lại, 04 bị can Viện kiểm sát đình chỉ trước khi chuyển Tòa. Ngành Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 15 vụ án với 38 bị cáo; kết quả đã xét xử 12 vụ với 31 bị cáo với mức án cao nhất là 15 năm tù và thấp nhất là 08 tháng, có 11 bị cáo cho hưởng án treo. Hiện đang thụ lý 02 vụ với 05 bị cáo.
 
​Trong năm 2011, do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới với vấn đề nợ công, tăng trưởng kinh tế chậm...thị trường tỉnh Đồng Nai cũng có nhiều biến động về giá cả, cung cầu hàng hóa …Tuy nhiên, lãnh đạo Chi cục và toàn thể cán bộ, công chức ngành Quản lý thị trường đã cố gắng, nỗ lực khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. 
 
​Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp và cụ thể hóa trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị là hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
 
​Sau gần 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới, thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.
 
​Phát triển nguồn nhân lực luôn đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quốc gia. Năm 2012, phát triển nguồn nhân lực là một trong hai nhiệm vụ có tính đột phá được tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện. Xác định rõ nhiệm vụ của năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức buổi mạn đàm về nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: